Prefektus feladatköre

340/2004. Törvény a kormánymegbízottról és a kormánymegbízotti jogintézményről

III. FEJEZET

A kormánymegbízott feladatköre

 19. cikk

(1) A Kormány képviselője minőségben a kormánymegbízott a következő fő feladatokat eljesíti:

a) a megye vagy, az esetnek megfelelően, Bukarest főváros szintjén biztosítja az Alkotmány, a törvények, a ormányrendeletek és határozatok, a többi jogszabály alkalmazását és tiszteletben tartását, valamint a közrend betartását;

b) cselekvően lép fel a kormányprogramban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a megyében, illetve Bukarest fővárosban, és elrendeli a teljesítésükhöz szükséges intézkedéseket, a törvény szerint reá háruló illetékességeknek és feladatkörnek megfelelően;

c) cselekvően lép fel a társadalmi béke légkörének megőrzése és minden intézményi és társadalmi szinttel való folyamatos kommunikáció megvalósítása céljából, állandó figyelmet szentelve a szociális feszültségek megelőzésére;

d) együttműködik a helyi közigazgatási hatóságokkal a területi fejlesztési prioritások meghatározásában;

e) ellenőrzi a megyei tanács, a helyi tanács vagy a polgármester közigazgatási jogi aktusainak (cselekményeinek) törvényességét;

f) a feljogosított hatóságokkal és szervekkel együtt biztosítja a sürgősségi esetekkel kapcsolatos készültségi és beavatkozási intézkedések törvénnyel megállapított feltételek közötti teljesítését;

g) a szükséghelyzetek megyei bizottságának elnöke minőségben elrendeli az ilyen esetek megelőzése és kezelése esetén szükséges intézkedéseket és felhasználja a saját költségvetésben e rendeltetéssel külön előirányzott összegeket;

h) a polgári védelem vezetője minőségben felhasználja az állami költségvetésből külön kiutalt alapokat és a krízishelyzetekben történő beavatkozási logisztikai alapot, e tevékenység megfelelő feltételek közötti lebonyolítása érdekében;

i) megfelelő intézkedéseket rendel el a bűncselekmények megelőzésére és a polgárok jogainak és biztonságának védelmezésére, a törvényesen feljogosított szerveken keresztül;

j) biztosítja az európai integrációs intézkedések tervének teljesítését;

k) elrendeli a Kormány által meghatározott nemzeti politikák és az európai integrációs politikák alkalmazására vonatkozó intézkedéseket;

l) a törvény feltételei között határoz a hazai és külföldi hasonló intézményekkel való együttműködés és társulás tekintetében, a közös érdekek előmozdítása céljából.

m) a törvénynek megfelelően, biztosítja az anyanyelv használatát a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok és a dekoncentrált közszolgálatok közötti kapcsolatokban, azon közigazgatási-területi egységekben, ahol azok aránya meghaladja a 20%-ot.

(2) A kormánymegbízott teljesíti a törvényben és a többi jogszabályban előírt más feladatkört, valamint a Kormány meghatározta feladatokat.

20. cikk

A kormánymegbízott ellenőrizheti a polgármester vagy a megyei tanács elnöke által, a területi közigazgatási egységben az állam képviselője minőségben foganatosított intézkedéseket és megkeresheti az illetékes hatóságokat a szükséges intézkedések meghozatala érdekében, a törvény feltételei között.

21. cikk

(1) A dekoncentrált közszolgálatok vezetői állásának betöltése céljából szervezett pályázati bizottságban kötelező módon részt vesz a közszolgálat székhelye szerinti megye kormánymegbízotti jogintézményének, kormánymegbízotti rendelettel kinevezett képviselője, a törvény feltételei között.

(2) A kormánymegbízott javasolhatja a minisztereknek vagy a többi központi közigazgatási szerv területi szinten megszervezett egységei vezetőinek, az azok alárendeltségébe tartozó dekoncentrált közszolgálatok vezetőinek megbüntetését.

22. cikk

(1) Minden megyében működik egy kormánymegbízotti kollégium, amelyet a kormánymegbízott, a kormánymegbízott-helyettesek valamint a minisztériumok és a Kormány alárendeltségébe tartozó többi központi közigazgatási szerv, az illető megyében székhellyel rendelkező dekoncentrált közszolgálatainak vezetői alkotnak.

(2) A kormánymegbízotti kollégium munkálataira meghívható bármely más személy, akinek a jelenléte szükségesnek találtatik.

(3) A kormánymegbízotti kollégiumot a kormánymegbízott hívja össze, havonta legalább egyszer és valahányszor szükséges.

(4) A kormánymegbízotti kollégium feladatköre az illető megyében székhellyel rendelkező dekoncentrált közszolgálatok tevékenységének összehangolására, valamint a Kormány megyei vagy helyi szintű programjai, politikái, stratégiái és cselekvési tervei megvalósítására vonatkozik és azt kormányhatározattal szabályozzák.

23. cikk

(1) A kormánymegbízott kérheti a polgármestertől vagy, az esetnek megfelelően, a megyei tanács elnökétől a helyi tanács, a megyei tanács, vagy Bukarest Főváros Főtanácsa rendkívüli ülésének összehívását azon esetekben, amelyekben azonnali intézkedések elfogadása szükséges természeti csapás, katasztrófa, tűzvész, járvány vagy állatjárvány következményeinek megelőzésére, elhárítására vagy korlátozására, valamint a közrend és köznyugalom megvédése érdekében.

(2) Kényszerhelyzetben és fokozott sürgősségi esetben, a területi közigazgatási egység lakosai érdekeinek megoldása céljából, a kormánymegbízott kérheti a helyi tanács, a megyei tanács, vagy Bukarest Főváros Főtanácsa azonnali összehívását.

24. cikk

Sürgősségi vagy szükséghelyzetben a katonai hatóságok és a Belügy- és Közigazgatási Reformügyi Minisztérium helyi szervei kötelesek tájékoztatni és támogatni a kormánymegbízott bármely probléma megoldásában, amely veszélyezteti, vagy sérti a lakosság, a javak, az értékek és a környezet biztonságát.

25. cikk

A reá háruló feladatkör teljesítése céljából a kormánymegbízott dokumentációkat, adatokat és információkat kér a közintézményektől és a helyi közigazgatási hatóságoktól, azok pedig kötelesek azokat gyorsított eljárásban és ingyenesen rendelkezésére bocsátani.ABONARE
NEWSLETTER
Név
E-mail
 
Küldés

POLGÁROK TELEFONJA
televerde_92
08008-66.986

ONLINE REKLAMÁCIÓK

petitie_60
PROBLÉMÁJA VAN?
CLICK IDE

ÉRTESÍTSEN, HA KORRUPCIÓT ÉSZLEL

red_phone_47

HÍVJA A KÖVETKEZŐ ZÖLDSZÁMOT
0800-806-806

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT

mobil_153

MOBILTELEFONON