ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  15:20  Numar vizualizari:  16500

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: MITULECI ECATERINA

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Strada Revoluţia din Decembrie, nr.20

Telefon  nr.: 0266/207.817

Fax nr.: 0266/207.820

E-mail: secretariat.hr@mfinante.ro

Adresă web: http://www.finanteharghita.ro/

Program cu publicul: zilnic între orele 8:00 şi 16:30,

Program de audienţe: zilnic între orele 8:00 şi 16:30,


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat şi din venituri proprii.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Harghita funcţionează şi se organizează în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Harghita are în subordine 5 administraţii ale finanţelor publice, cărora le sunt arondate localităţile învecinate.


Datele de contact ale structurilor  teritoriale  subordonate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Harghita:

Administraţia Finanţelor Publice Miercurea Ciuc 

 

Miercurea Ciuc,

Str. Revoluţiei din Decembrie nr.20,

Telefon 0266-207819,

Cod poştal: 530223

 

Administraţia Finanţelor Publice Odorheiu Secuiesc

 

Odorheiu Secuiesc,

Str. Morii nr.5,

Telefon 0266-215056, 0266-218050, 0266-217558,

Cod poştal: 535600


Administraţia Finanţelor Publice Gheorgheni

 

Gheorgheni,

Str. Carpaţii nr.3,

Telefon 0266-364849,

Cod poştal: 535500

 

Administraţia Finanţelor Publice municipiul Topliţa

Topliţa,

Str. Nicolae Bălcescu nr.59,

Telefon 0266-343001,

Cod poştal: 535700

 

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili mijlocii

Miercurea Ciuc,

 Str. Revoluţiei din Decembrie nr.20,

 Telefon: 0266-207802,

Cod poştal: 530223

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Harghita funcţionează şi se organizează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform Hotărârii de Guvern numărul 109/2009 cu modificările şi compeltările ulterioare şi este instituţia publică prin care se realizează, în mod unitar, strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Coordonarea la nivel central este asigurată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar la nivel judeţean este asigurată de directorul executiv  al  Direcţiei  Generale a Finanţelor Publice Harghita.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita are următoarele atribuţii principale:

desfăşoară ansamblul activităţilor de administrare fiscală a contribuabililor, respectiv: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, colectarea şi verificarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, precum şi asistenţa şi îndrumarea contribuabililor în aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri;

- organizează în conformitate cu prevederile legale activitatea de trezorerie şi contabilitate publică la nivel teritorial asigurând încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor pe bugete precum şi exercitarea controlului prevăzut de normele legale;

- verifică şi avizează, potrivit legislaţiei, documentele justificative prezentate de agenţii economici în care se solicită acordarea de subvenţii, prime, diferenţe de preţ de la bugetul general consolidat;

-  desfăşoară acţiuni de control financiar la regii autonome, societăţi şi companii naţionale şi la societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

-  administrează contul curent al  trezoreriei judeţene deschis la Sucursala judeţeană a Băncii Naţională a României, urmărind în mod deosebit încasarea veniturilor statului, efectuarea decontării cheltuielilor instituţiilor publice, existenţa soldului precum şi a angajamentelor asupra acestuia;

- organizează şi urmăreşte derularea activităţii privind vânzarea şi răscumpărarea certificatelor de trezorerie, asigurând efectuarea la timp a tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi;

-  asigură primirea, centralizarea şi verificarea potrivit normelor legale a situaţiilor financiare, respectiv a dărilor de seamă întocmite şi depuse de agenţii economici, respectiv de instituţiile publice şi organizaţiile obşteşti şi analizează rezultatele financiare pe ansamblul judeţului

-  asigură asistenţă tehnică privind elaborarea şi executarea bugetelor locale, colaborând în acest scop cu autorităţile administrativ-teritoriale;

-  asigură funcţia de audit public intern, conform legii;

- implementează aplicaţiile informatice proiectate de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei şi asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional privind activitatea de administrare a veniturilor statului, trezoreria şi contabilitatea publică, inspecţie fiscală, în vederea conducerii unitare şi cu un randament sporit a activităţii tuturor structurilor;

-  înfăptuieşte activitatea de management a personalului, de perfecţionare a pregătirii profesionale şi de stimulare a acestuia;

- reprezintă interesele statului în fata instanţelor de judecată în litigiile legate de activitatea pe care o desfăşoară, participă potrivit actelor normative în vigoare sau a mandatului primit din partea MEF şi/sau a Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) ca reprezentant al acestuia;

-  asigură dialogul, în cadrul Comisiei de dialog social, cu partenerii sociali, în scopul informării permanente asupra nevoilor acestora şi facilitării rezolvării problemelor ridicate ce intră în sfera de activitate a ANAF şi a MEF;

- publică, în condiţiile legii, pe portalul ANAF, bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi contribuabilii care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat;

- înscrie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare creanţele fiscale pentru care  s-au emis titluri executorii;

- realizează indicatorii de performanţă şi programele de încasări a veniturilor bugetare şi reducere a arieratelor bugetare transmise anual de ANAF;

- îndeplineşte obiectivele strategice ce-i revin din Planul de performanţă al ANAF;

- colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi alte entităţi, în condiţiile legii;

-  desfăşoară activitatea de informare, educare şi asistenţă a contribuabililor;

-  verifică aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenta legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, potrivit art. 1(4) din Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- constituie şi repartizează fondul de stimulare personalului din subordine conform legislaţiei în domeniu.


Servicii publice furnizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita:

-          asigură acordarea asistenţei contribuabililor prin mijloace specifice, prin asistentă directă, la sediul instituţiei dar şi prin asistentă telefonică;

-          asigură soluţionarea, respectiv transmiterea spre soluţionare, după caz, conform legislaţiei în domeniul acordării asistenţei contribuabililor, a întrebărilor privind problematica fiscală primite prin scrisori sau e-mail de la contribuabili, de la unităţile subordonate, precum şi de la instituţii publice, centrale şi locale: Guvern, Parlament etc., sindicate şi patronate;

-          asigură furnizarea de informaţii contribuabililor privind documentaţia necesară pentru: înregistrarea fiscală, schimbarea domiciliului fiscal, eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, eliberarea certificatului de atestare fiscal;

-          asigură furnizarea de informaţii contribuabililor privind obţinerea programelor de asistentă, a formularelor fiscale şi a instrucţiunilor de completare elaborate de ANAF / MFP

Servicii publice online:

Transmiterea prin internet a declaraţiilor fiscale conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.521/2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2.210/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Se pot depune în acest mod următoarele declaraţii:

- 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat general consolidat,

- 101 Declaraţie privind impozitul pe profit,

- 120 Decont privind accizele,

- 300 Decont de taxă pe valoarea adăugată,

- 301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată,

- 710 Declaraţie rectificativă,

Depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România şi a formularului (319) Declaraţie de ajustare a pro-ratei:


Pentru utilizarea metodei de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, contribuabilii au obligaţia solicitării certificatului digital. Certificatul digital se eliberează gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declaraţiilor fiscale.

Certificatul digital pentru depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice este utilizat de către contribuabil numai în relaţia cu organul fiscal.

Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaraţiilor ca utilizator al serviciului "Depunere declaraţii" şi depunerea formularului 140 "Cerere pentru obţinerea certificatului digital", aflat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Cererea pentru obţinerea certificatului digital se completează, se transmite electronic şi se listează prin funcţionalităţile puse la dispoziţie de serviciul "Depunere declaraţii".

Exemplarul listat, semnat şi ştampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaraţiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, în a cărei rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

Cererea pe suport de hârtie va fi însoţită de următoarele documente:

    - actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;

    - documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

    - documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.

Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copiile documentelor prezentate şi documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaraţiile fiscale se anexează la cerere.

Informaţiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante, prin poşta electronică, la adresa menţionată în cererea pentru obţinerea certificatului digital. Toate aceste formulare pot fi accesate pe pagina web: www.finanteharghita.roDocumente atasate
ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL