AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  14:14  Numar vizualizari:  7993

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: PĂNESCU TIBERIU

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

B-dul.Frăţiei, nr. 2,

Cod poştal 530230

Telefon/Fax: 0266/313 423; 0266/ 312 885

Email: ajofm@hr.anofm.ro

Adresa web: http://www.harghita.anofm.ro/

Programul de audienţe:

             ● director executiv:miercuri 1000 - 1300

             ● director executiv adjunct:marţi  0900 - 1300
Date de contact Agenţii Locale:

 

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Miercurea Ciuc

Adresă poştală:B-dul.Frăţiei nr. 2,

Tel/Fax: 0266/313 423; 0266/ 312 885

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Odorheiu-Secuiesc

Adresă poştală: str. Bethlen Gabor, nr. 2,

Tel.: 0266/217 820


Puncte de lucru:

Punct de Lucru Gheorgheni,

Cartierul Florilor, nr. 35/A,

Tel.: 0266/ 363 727


Punct de Lucru Bălan,

str. 1 Decembrie, 21 / A, et.1

(CLUBUL MINERULUI),

tel.: 0266/330 653

Punct de Lucru Topliţa,

str. Nicolae Balcescu nr. 14,

tel.: 0266/342 544, 0788 518 330

Punct de lucru Cristuru Secuiesc:

str. Kossuth Lajos, nr. 2,

 tel.: 0266/242 801


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi care funcţionează conform Legii Nr. 202 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, din 22 mai 2006, Republicată.

Agenţia Naţională asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, având următoarele obiective principale:

-          stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă;

-          prevenirea şomajului;

-          participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;

-          asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii;

-          creşterea incluziunii sociale;

-          protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj;

-          facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri;

-          sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă.

În subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă îşi desfăşoară activitatea  41 de agenţii judeţene, cu Agenţia Municipiului Bucureşti, 88 de agenţii locale şi 156 puncte de lucru. La nivel judeţean funcţionează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita şi are în subordine două agenţii locale pentru ocuparea forţei de munca Harghita după cum urmează: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Miercurea Ciuc, în subordinea căreia funcţionează trei puncte de lucru: Punctul de Lucru Gheorgheni, Topliţa şi Bălan şi Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Odorheiu-Secuiesc în subordinea căreia se află Punctul de Lucru Cristuru - Secuiesc.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita (AJOFM Harghita) asigură implementarea la nivel judeţean a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, AJOFM Harghita cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali.

Principalele activităţi se axează pe:

-  ocuparea forţei de muncă;

-  acordarea de servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă;

-  formarea profesionala a şomerilor;

-  gestionarea evidenţei structurilor de economie socială;

-  protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă.


                        Servicii publice furnizate de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita:

Acordarea de servicii de pre-concediere pentru angajaţii aflaţi în perioada de preaviz şi care constau în:

- informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională;

- plasarea pe locurile de muncă vacante, existente pe plan local,

- instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;

- reorientarea profesională în cadrul unei unităţi sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

- sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului;

- informarea şi consilierea profesională în mod gratuit, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin furnizarea de informaţii 

  privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

- evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale; dezvoltarea abilităţii şi a încrederii în sine a persoanelor

  aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră;

- instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV, etc.);

- oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea acestora şi

  organizarea de burse ale locurilor de muncă,

- preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi

  cu interesele acestora;

Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj trebuie să depună o cerere la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luaţi în evidenta în vederea medierii şi, în cazul neîncadrării în muncă, să reînnoiască cererea la 6 luni;

- organizarea anuală a bursei generale a locurilor de muncă şi a altor burse pentru grupuri ţintă cum ar fi pentru absolvenţi, persoanele

  de etnie rromă, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;

- organizarea, gratuită, a cursurilor de calificare/recalificare pentru şomeri şi alte categorii  cu respectarea OG 129/2000;

- oferirea de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la

  cerere, persoanelor în căutarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente

  de management şi alte servicii de consultanţă;

- oferirea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri,

  studenţilor care solicită credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

- acordarea sumei lunare, neimpozabile, reprezentând 30% din indemnizaţia de şomaj, persoanelor care se angajează cu program

  normal de lucru în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj;

- acordarea primei egale cu indicatorul social de referinţă, absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi absolvenţilor şcolilor speciale, în

  vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program 

  normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

- acordarea unei sume egale cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de

  acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, în cazul absolvenţilor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi care se

  angajează în perioada de acordare a acesteia;

- acordarea primei de încadrare, egale cu multiplul de doi a indicatorului social de referință, în vigoare la data acordării, persoanelor

  care, în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate aflată la peste 50 km de domiciliu

  sau a primei de încadrare, egale cu multiplul de şapte a indicatoului socialde referință, în vigoare la data instalării, pentru persoanele

  care, în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj, se încadrează într-o altă localitate;

- organizarea, în baza planului anual de formare profesională, a programelor de formare profesională pentru persoanele încadrate în

  muncă, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, cu scopul diversificării şi creşterii

  competenţelor profesionale ale acestora;

- angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni

  de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj

  (0,5%);

- acordarea de credite avantajoase, întreprinderilor mici si mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice

  autorizate să desfăşoare activităţi independente şi şomerilor care înfiinţează societăţi în scopul creării de noi locuri de muncă, din care

  minimum 50% pentru şomeri, studenţilor care înfiinţează şi dezvoltă individual sau împreună cu alţi studenţi, întreprinderi mici şi

  mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoană

  fizică autorizată;

Acordarea la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a stimulentului financiar prevăzut în cazul încadrării în munca a unor persoane aparținând diferitelor grupuri defavorizate pe piața muncii:

- absolvenți ai școlilor profesionale sau ciclului inferior al liceului – 12 luni x 1 indicator social de referință;

- absolvenți ai ciclului superior al liceului sau absolvenți de studii superioare fără examenul de licență promovat – 12 luni x 1,2 ori i

  indicatorul social de referință ;

- absolvenți de studii superioare – 12 luni x 1,5 ori indicatorul social de refeință;

- şomeri în vârstă  de peste 45 de ani – 12 luni x 1 indicator social de referință;

- şomeri întreținători unici de familie (beneficiari de alocație monoparentală)– 12 luni x 1 indicator social de referință;

- persoane cu handicap – 12 luni x 1 indicator social de referință;

- persoane care au mai puțin de 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare limită de vârstă sau pensionare anticipată parțială;

- persoane încadrate în baza unui contract de ucenicie conform Legii 279/2005 – 12/24/36 luni x 0,6 ori indicatorul social de referință;

- persoane încadrate ca stagiari conform Legii 335/2013 – 6 luni x 1,5 ori indicatorul social de referință;

- plasarea în muncă la un angajator avizat de ANOFM, în baza unui contract de solidaritate, în scopul integrării sau reintegrării în muncă

  a tinerilor cu vârste între 16 si 25 de ani, aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale.

Servicii oferite online:

Formulare :  Pe site –ul instituţiei http://www.locuridemuncaharghita.ro/ la butonul se găsesc documente şi formulare care se pot descărca;

Servicii de programare pentru depunerea cererii de loc de muncă sau a cererii de indemnizatie de șomaj  precum şi alte informaţii cu privire la găsirea şi ocuparea unui loc de muncă pe același site la secțiunea , butonul

Servicii de informare si consiliere profesională la seciunea , butoanele : , , . Se pot complete chestionare de interese (tip Holland), de sondare a intențiilor de calificare dar și de evaluare a aptitudinilor necesare pentru învățarea unei meserii

Servicii de înregistrare a ofertelor de locuri de muncă vacante de către angajatori la adresa www.card-profesional.ro secțiunea

Servicii de vizualizare a locurilor de muncă vacante de către șomeri dar și de către alte persoane în căutarea unui loc de muncă, pe bază de autentificare la adresa www.llocuridemuncaharghita.ro secțiunea , butonulABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL