AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  14:15  Numar vizualizari:  7149


MINISTERUL MUNCII şi JUSTIŢIEI SOCIALE

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita

 CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: LUKÁCS ELISABETA

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Bulevardul Kossuth Lajos, nr.94,

Cod poştal 530 140,

Telefon: 0266/314.666

Fax: 0266/314 566

Email: ajpis.harghita@mmanpis.ro

web: http://www.ajpshr.ro/ 

Programul cu publicul: zilnic între orele 7:30 şi 16:30;

                                         joi între orele 7:30  şi 18:30

Programul de audienţe: în fiecare zi de marţi între orele 9:30 şi 16:30

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) este organizată şi funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 113 / 2011, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi are ca  scop administrarea şi gestionarea prestaţiilor sociale acordate de la bugetul de stat într-un sistem unitar de plată.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială asigură plata drepturilor sociale şi contribuie la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor prin simplificarea procedurilor de stabilire a dreptului la prestaţii sociale şi de plată propriu-zisă.

 Principalele prestaţii gestionate de agenţie sunt: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia familială complementară, alocaţia pentru susţinerea familiei monoparentale, alocaţia pentru nou-născuţi, indemnizaţia pentru creşterea copilului, alocaţia de plasament familial, indemnizaţia pentru îngrijirea copiilor cu handicap, sprijinul financiar la constituirea familiei, ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.

În subordinea Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, funcţionează agenţiile judeţene, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică şi care au ca scop gestionarea sistemului prestaţiilor sociale la nivel teritorial.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor teritoriale şi a unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita este serviciu public deconcentrat al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat şi asigură la nivelul judeţului aplicarea unitară a legislaţiei privind gestionarea şi verificarea sistemului de prestaţii sociale la acest nivel.


Principalele atribuiţii ale Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita sunt:

-          aplicarea legislaţiei privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;

-          aplicarea legislaţiei privind finanţarea programelor de servicii sociale;

-          informarea şi îndrumarea persoanelor fizice şi juridice cărora le revin drepturile şi obligaţiile ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;

-          gestionarea informaţiilor în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;

-          prelucrarea documentaţiei aferente stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          înregistrarea datelor privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;

-          asigurarea evidenţei la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;

-          actualizarea bazei de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;

-          asigurarea respectării prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;

-          verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;

-          stabilirea dreptului la beneficiile de asistenţă socială şi efectuarea plăţii acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          recuperarea drepturilor încasate necuvenit de către beneficiari, în condiţiile legii;

-          propune şi fundamentează proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor şi le propune spre aprobare Agenţiei Naţionale;

-          soluţionarea de contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;

-          comunicarea în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor;

-          încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;

-          asigurarea condiţiilor de aplicare a prevederilor legale în vigoare privind ucenicia la locul de muncă;

-          asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;

-          autorizarea furnizorilor de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor;

-          înregistrarea contractelor de formare profesională a furnizorilor de formare profesională;

-          soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;

-          asigurare preşedinţiei comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

-          realizarea activităţii de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;

-          realizarea activităţii de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigurarea activităţii secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          monitorizarea implementării priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi a activităţii secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

-          promovarea acţiunilor de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilirea de programe de colaborare cu societatea civilă;

-          sesizarea organelor de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;

-          desfăşurarea activităţii de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;

-          verificarea şi monitorizarea modului în care sunt stabilite beneficiile de asistenţă socială;

-          evaluarea, monitorizarea şi verificarea activităţii furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;

-          verificarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;

-          constatarea săvârşirii faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;

-          în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu, propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistenţă socială/serviciului social;

-          verificarea şi monitorizarea modului de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;

-          elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean;

-          acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;

       Servicii publice furnizate de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita se pot grupa astfel:

-          stabilirea dreptului la prestaţii sociale şi efectuarea plăţii acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie;

-          înregistrarea contractelor de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;

-          distribuirea biletelor de odihnă persoanelor îndreptăţite;

-          asigurarea plăţii ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege;

-          autorizarea funcţionării societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate, "Selecţia şi plasarea forţei de muncă" în calitate de agenţi de muncă temporară;

-          primirea cererilor de mediere însoţite de actele doveditoare;


Ajutoare:

-          gestionarea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbune, combustibili petrolieri. Cererea de acordare a acestui tip de ajutor se depune şi se înregistrează la autorităţile administraţiei publice locale (primărie) în a căror rază teritorială domiciliază solicitantul;

-          gestionarea plăţii ajutorului suplimentar acordat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale; Cererea de acordare a acestui tip de ajutor se depune şi se înregistrează la autorităţile administraţiei publice locale (primărie) în a căror rază teritorială domiciliază solicitantul;

-          acordarea ajutorului social lunar (venitul minim garantat), în baza documentelor aferente dosarelor de ajutor social, întocmite de către compartimentul/serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei în a cărui rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul ori, după caz, reşedinţa.

 

Alocaţii:

-                  plata alocaţiei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani; Cererea de acordare acestui tip de alocaţie se depune şi se înregistrează la autorităţile administraţiei publice locale (primărie) în a căror rază teritorială domiciliază părintele sau, după caz, în care a fost înregistrată naşterea copilului;

-                  alocaţia lunară de hrană pentru copiii infectaţi cu HIV, SIDA calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice;

-                  alocaţia lunară de plasament acordată copiilor pentru care "Comisia pentru protecţia copilului aflat in dificultate", instituita conform Legea 272/2004, a hotărât plasamentul sau încredinţarea la persoane sau familii, altele decât cele naturale, sau asistenţi maternali;

-                  alocaţia pentru susţinerea familiei;

-                  alocaţia de stat pentru copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA;

-                  alocaţia de stat pentru copii (0-18 ani si peste 18 ani, dacă urmează cursurile liceale sau profesionale);


INDEMNIZAŢII:

-             indemnizaţii pentru creşterea copilului (0-3 ani);

-             stimulentul de inserţie pe piaţa muncii, dacă părintele se întoarce la activitatea profesională până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an;

-             indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, pentru plata însoţitorului adultului cu handicap vizual grav;

-             indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, după caz la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL