AGENŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  13:45  Numar vizualizari:  4138

MINISTERUL  AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE 

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MUREŞ-OLTUL SUPERIOR

UNITATEA DE ADMINISTRARE HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: TOMPA ENIKŐ

Date de contact:

Miercurea-Ciuc, str. Bolyai, nr. 21,

cod. 530.111,

telefon: 0266-371.842,

Fax: 0266-371.255,

Pagină web: www.anif.ro,

e- mail: harghita@anif.ro

Program de audienţe: în zilele lucrătoare între orele 9:00-15:30

 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare este o instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi are în structura sa o unitate centrală şi 16 filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care au în alcătuire unităţi de administrare.

Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului declarate de utilitate publică, cu excepţia prevîzută la articolul 39, aliniatul (6) din Legea îmbunătăţirilor Funciare numărul 138 din 2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Unitatea de Administrare Harghita este subordonată Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Mureş - Oltul Superior cu sediul în Braşov. Din punctul de vedere al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare administrate de Unitatea de Administrare Harghita se disting trei amenajări: Desecare Olt Superior, Desecare Mureş Superior, zona 3 – Combaterea Eroziunii Solului Târnava Mare - Homoroade. 

Potrivit Hotărârii de Guvern numărul 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,articolul 9 (3), Unitatea de Administrare Harghita asigură desfăşurarea activităţilor de irigaţii, desecare şi drenaj, combatere a eroziunii solului şi a acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice dintr-o amenajare de îmbunătăţiri funciare, parte de amenajare sau grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare din aria de competenţă teritorială.

 Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:

    a) întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică;

    b) face propuneri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul propriu şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

    c) inventariază anual amenajările de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale;

    d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare;

    e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii, precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale;

    f) urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia protecţiei mediului;

    g) asigură paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară;

    h) urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrare;

    i) desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice;

    j) pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţă;

    k) emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa;

    l) elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatică;

    m) coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de filialele teritoriale;

    n) avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii contractate cu terţi furnizori şi verifică derularea şi recepţionarea lucrărilor, potrivit legii;

    o) elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea acestuia în cadrul unităţilor din subordine;

    p) organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor;

    q) organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnico-economică internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi protecţiei mediului;

    r) verifică şi dispune măsuri privind organizarea propriei contabilităţi potrivit legii;

    s) organizează şi desfăşoară acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare;

    ş) efectuează probele tehnologice ale instalaţiilor şi agregatelor de pompare şi verifică capacitatea de transport a canalelor la începerea sezonului de irigaţii;

    t) efectuează activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

    ţ) în calitate de lider de asociere, Agenţia poate reprezenta organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, membre ale Ligii utilizatorilor de apă, la procedura de achiziţie publică a energiei electrice necesară, tranzacţionată pe piaţa liberă.

 

Agenţia desfăşoară următoarele activităţi:

     a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii;

    b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;

    c) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;

    d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;

    e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări;

    f) informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;

    g) realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;

    h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa, în condiţiile legii;

    i) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice;

    j) cooperarea internaţională, în limitele împuternicirii acordate de minister;

    k) desfăşurarea altor activităţi de interes public prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

    l) pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice;

    m) desfăşoară activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

  Serviciile publice furnizate de către Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Harghita:

 

-          întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare existente,

-          derularea de investiţii pentru noi lucrări de îmbunătăţiri funciare,

-          emiterea de avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole,

-          emiterea de acorduri tehnice din punct de vedere a îmbunătăţirilor funciare pentru construcţiile noi,

-          consultanţă în domeniul îmbunătăţirilor funciare,

-          răspunde cererii beneficiarilor serviciilor de îmbunătăţiri funciare.

 ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL