CASA JUDEŢEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  12:50  Numar vizualizari:  10810

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Harghita

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI:DUDA TIHAMER

 

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Str. Patinoarului nr. 3,

Cod poştal 530133

Telefon: 0266 - 310311; 0266-310260

Fax: 0266-311488

Telverde: 0800030980

E-mailcjashr@cashr.ro,

Pagina web: http://www.casan.ro/cashr/

Program cu publicul:

                                 - luni, marţi, joi între orele: 8:30 - 15:00

                                                      - miercuri orele: 8:30 – 16:30

                                                           - vineri orele: 8:30 - 13:00

Caseria este închisă zilnic între orele 10:30 - 11:00.
                                ! În ultima zi de lucru a lunii programul caseriei este între orele 8:30 - 12:00


Program de audenţă:

Preşedinte Director General

ec. Duda Tihamer Attila

Marţi orele:      11:00 - 14:00

Director Executiv Relaţii Contractuale

Ec.Ing. Karda Istvan

Miercuri orele: 11:00 – 14:00

Director Executiv Economic

Ec. Bucur Anna Maria

Joi orele:           11:00 – 14:00

Director Executiv adjunct – Medic şef

Dr. Singeorzan A. Lidia

Joi orele:           11:00 – 14:00

 

      Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Harghita este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Harghita se organizează şi funcţionează potrivit Legii numărul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Harghita aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competenţă.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Harghita participă la administrarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, având la bazăprincipiul solidarităţii şi subsidiarităţii în colectarea şi utilizarea fondurilor

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Harghita are următoarele organe de conducere:

-  Consiliul de Administraţie;

-  Preşedintele-Director General;

-  Directorul Executiv  Direcţia  Economică;

-  Directorul Executiv Direcţia Relaţii Contractuale;

-  Medicul Şef.


Principalele atribuţii ale Casei  Judeţene de Asigurări de Sănătate Harghita sunt:

-   colectarea contribuţiilor la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru  care colectarea veniturilor se face de către ANAF;

-   administrarea bugetului propriu;

-   înregistrarea şi actualizarea datelor referitoare la asiguraţi şi comunicarea către C.N.A.S.;

-   elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de  rectificare a bugetului anual;

-   elaborarea şi publicarea raportului anual de activitate, a execuţiei bugetare pe capitole si subcapitole şi a planului de activitate pentru

    anul următor ;

-   utilizarea tuturor demersurilor legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante;

-   furnizarea gratuită de informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale

    persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale ;

-   administrarea bunurilor casei de asigurări, conform prevederilor legale;

-   negocierea şi contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile Contractului cadru;

-   decontarea serviciilor medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile Contractului - cadru ;

-   monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora, organizarea de licitaţii  în vederea contractării unor

    servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor Contractului - cadru;

-   asigurarea, în calitate de instituţii competente, a activităţilor de aplicare a acordurilor internaţionale  cu  prevederi  în   domeniul 

    sănătăţii,   încheiate  de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor

    medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;

-   efectuarea de sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor si evaluarea interesului manifestat de aceştia fata de

    calitatea serviciilor medicale;

-   monitorizarea şi controlarea modului de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;

-   folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor  asiguraţilor;

-   organizarea   şi   efectuarea   controlului   serviciilor   medicale   care   se   acordă asiguraţilor pe baza contractelor de furnizare servicii î

    încheiate;

-   exercitarea altor atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Servicii publice furnizate de către Casei de Asigurări de Sănătate Harghita:

-  eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de asigurat, cererea şi documentele însoţitoare acesteia se pot consulta şi descărca de pe adresa oficială a instituţiei: http://www.casan.ro/cashr/;

-  acordarea de dispozitive medicale conform listei dispozitivelor decontate de CAS din anexa 38 din Ordinul 763  /377/2016 din 22 iunie 2016 - Partea a II-a privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

-  elaborarea documentelor în vederea emiterii duplicatului Cardului Naţional de Sănătate de către Casa Naţională de Sănătate în caz de pierdere , furt, deteriorare, defecțiuni tehnice sau refuz de utilizare - documente şi informaţii suplimentare aici;

-  acordarea de îngrijire medicală la domiciliu ca urmare a recomandării medicului curant;

-  încheierea de contracte de asigurare cu toţi asiguraţii din aria sa de competenţă (Contractul va fi încheiat de angajator în cazul persoanelor angajate sau direct de persoana asigurată în celelalte cazuri. Din acest motiv sunt două tipuri de contracte: 1.Contractul de tip 1 - contract încheiat de către angajatori, în numele şi pentru salariaţii proprii  şi 2.Contractul de tip 2 - contract încheiat de către persoane fizice care nu au calitatea de salariaţi: persoane fizice autorizate, persoane fizice fără venit);

-  întocmirea documentaţiei necesare privind emiterea cardului european de asigurări de sănătate şi transmiterea acesteia Casei Naţionale de Sănătate în vederea eliberării acestuia (Cei interesati pot obtine detalii suplimentare despre Cardul European de Asigurat pe site-ul dedicat acestui subiect www.ceass.ro , precum si pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate, www.cnas.ro)

Servicii oferite online:

Accesarea paginii web http://www.cashr.ro oferă posibilitatea de a obţine informaţii utile pentru asiguraţi, pentru furnizorii de servicii medicale şi pentru angjatori.

Totodată pot fi vizualizate listele furnizorilor de servicii medicale(medici de familie, farmacii, laboratoare de analize medicale, spitale şi furnizori de dispozitive medicale şi îngrijire la domiciliu) respectiv posibilitatea verificării calității de asigurat (http://www.cnas.ro/cashr/page/verificare-asigurat.html).ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL