Cadru normativ

Lista cuprinzând principalele acte normative cu care operează aparatul de specialitate al Instituţiei Prefectului

Constituţia României, revizuită;

I. În domeniul administraţiei publice locale, în mod general:

1. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată;
2. Legea nr. 215/200, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;
4. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 673/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ teritoriale, modificată şi completată;
7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată şi completată;
8. Legea nr. 90/2001, privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003, aprobată şi modificată prin Legea nr. 486/2003, privind procedura aprobării tacite;
11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului;
13. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie;
14. Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificăprile şi completările ulterioare;
16. Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;
17. Hotărârea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
18. Hotărârea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
19. Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată;
21. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
23. Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurărea adunărilor publice, republicată;
24. Legea nr. 14/2003, legea partidele politice, modificată şi completată;
25. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice;
26. Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile;
27. Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României;
28. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
29. Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;
30. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
31. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

II. În materie electorală, alegeri locale/generale etc:


1. Legea nr. 3/2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, modificată şi completată;
2. Legea nr. 370/2004, pentru alegerea Preşedintelui României, modificată şi completată;
3. Legea nr. 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
III. În materia administrării domeniului public/privat, edilitare etc:
1. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestea, modificată şi completată;
2. Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privin aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere;
4. Legea nr. 84/1992, privind regimul zonelor libere;
5. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
6. Ordinul nr. 163/2004 al M.A.I. privind constatarea şi sancţionarea abaterilor de la reglementările emise în domeniul gospodării localităţilor urbane şi rurale;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
8. Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată;
9. Hotărârea Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
10. Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată.

 

IV. În materia fondului funciar, a reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate privată asura terenurilor şi acordării despăgubirilor persoanelor îndreptăţite, deposedate de bunuri;

 


1. Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, modificată şi completată;
3. Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu mofificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, modificată şi completată;
5. Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
6. Hotărârea Guvernului nr. 896/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
7. Legea nr. 646/2002, privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;
8. Legea nr. 9/1998, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată;
9. Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;
10. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, modificată şi completată;
11. Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


V. În materia acordării unor drepturi prevăzute de legi speciale:


1. Legea nr. 341/2004, recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, modificată şi completată
2. Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, modificată şi completată;
1. Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1178/2003, privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1217/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 214/1999, privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abusive, modificată şi completată;
5. Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.


VI. În materia urbanismului, a autorizării executării lucrărilor de construcţii:


1. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii*)
3. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;
4. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;


VII. În domeniul raporturilor de dreptul muncii, a funcţiei publice :


1. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, modificată şi completată;
2. Hotărârea nr. 250/1992, privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată;
3. Decretul nr. 92/1976, privind Carnetul de muncă, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr. 130/1999, privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată;
5. Legea nr. 168/1999, privind soluţionarea conflictelor de muncă, modificată şi completată;
6. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completaările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
8. Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
9. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată şi completată;
10. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
11. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, modificată şi completată;
12 Hotărârea Guvernului nr. 432/2004, privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, modificată şi completată;ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL