Documente necesare eliberării unui paşaport

Cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra şi de a reveni oricând în ţară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situaţie, unui cetăţean român să se reîntoarcă pe teritoriul României.

 

Documentele de călătorie sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.

Conform art. 6 , alin (1) din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate, eliberate în condiţiile prezentei legi, sunt următoarele:

 1. paşaport diplomatic;
 2. paşaport de serviciu;
 3. paşaport simplu;
 4. paşaport simplu temporar;
 5. titlu de călătorie.

În baza art. 20 din Legea 248/2005:

(1) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.

(2) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani se păstrează de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile prezentei legi.

(3) Paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pot fi reţinute numai de organele de poliţie, autorităţile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, precum şi cele pentru evidenţa persoanelor, doar în cazul în care situaţia o impune, pentru exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situaţii autorităţile care reţin paşapoartele au obligaţia să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că paşaportul a fost reţinut, precum şi motivele care au stat la baza acestei măsuri.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a păstra paşapoartele în condiţii care să nu implice riscul deteriorării, distrugerii sau pierderii acestora.

(5) În termen de 5 zile de la data pierderii cetăţeniei române în condiţiile legii, titularul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentantul legal al minorului sunt obligaţi să predea documentul de călătorie, în ţară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

(6) Titularii paşapoartelor simple, ai paşapoartelor simple electronice ori ai paşapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a preda paşapoartele simple, paşapoartele simple electronice ori paşapoartele simple temporare la solicitarea autorităţilor competente prevăzute la alin. (3).

Valabilitatea paşapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează:

a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;

b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani;

Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de 1 an.

Valabilitatea paşapoartelor încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.

Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple şi a paşapoartelor simple electronice se depun la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularii au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

În cazul în care, din motive obiective, solicitantul paşaportului simplu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului, de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Paşapoartele simple electronice şi simple temporare se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii acestora şi a taxelor consulare prevăzute de lege.

În situaţia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul ca datele înscrise în paşaport sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze autoritatea emitentă, care este obligată să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului paşaport se face fără plata sumelor prevăzute de lege.

Având în vedere prevederile art.17^1 din Legea 248/2005

(1) Paşaportul simplu temporar se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:

 1. pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;

 2. în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;

 3. când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

 4. când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;

 5. când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17. În aceste situaţii, autorităţile care eliberează paşaportul simplu temporar au obligaţia de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil;

 6. pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedite cu documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical.

Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

În situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b) - d), cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil şi, doar pot deţine, concomitent, şi un paşaport simplu temporar.

Cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport simplu temporar şi ai unui paşaport simplu sau paşaport simplu electronic valabil au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b) - d) sau la eliberarea unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul simplu temporar.

Termenele de eliberare a paşapoartelor

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:

 1. 3 zile lucrătoare, în cazul privind eliberarea paşapoartelor simple temporare; în funcţie de volumul de lucru termenul poate fi redus la 2 ore de la depunerea cererii;
 2. 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară; conform dispoziţiilor interne, termenul de soluţionare a cerererii este de 14 zile calendaristice;
 3. 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple şi a paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

 

Documente necesare pentru:

1. Eliberarea unui paşaport simplu electronic

2. Eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii sub 14 ani

3. Eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii între 14 şi 18 ani

4. Eliberarea unui paşaport simplu temporar

5. Eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii sub 14 ani

6. Eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii între 14 şi 18 ani

7. Pierderea, furtul sau deteriorarea paşaportului

8. Stabilirea domiciliului în străinătate

9. Adeverinţe/dovezi pentru ambasade sau consulate

Documente necesare pentru:

1. Eliberarea unui paşaport simplu electronic

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului (modalități de plată); 
   • 258 lei;
   • 234 lei (pentru minorii sub 12 ani).

Notă:

 • documentele se depun personal, de către solicitanţi;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
 • termenul de soluţionare a cererii nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare; conform dispoziţiilor interne, termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
 • termenul de valabilitate al paşaportului simplu electronic este de 5 ani;
 • în baza art. 14, alin (1) din H.G. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, modificat prin H.G. nr.219/2011, în prezent, este permisă ridicarea paşaportului şi de la alt serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiune diplomatică sau oficiu consular ale României în străinătate, decât cel/cea unde a fost depusă cererea. Pentru aplicarea acestei prevederi, în momentul depunerii cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiune diplomatică sau oficiu consular ale României în străinătate de unde doreşte să ridice paşaportul. Revenirea asupra opţiunii privind locul de unde se va ridica paşaportul se poate face în baza unei cererii scrise numai până în momentul aprobării cererii.

Sus

2. Eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii sub 14 ani

(1). Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:

 1. ambii părinţi;
 2. părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură notarială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
 3. părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 4. părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 5. unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din Legea 248/2005;
 6. părintele supravieţuitor;
 7. reprezentantul legal al minorului;
 8. persoana împuternicită printr-o procură notarială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

(2). Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoţite de următoarele documente:

 • certificat de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. h);
 • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. h);
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
 • documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original;
 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original ;
 • procură notarială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original;
 • procură notarială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. h), în original;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului; (modalități de plată)
  •  
   • 258 lei;
   • 234 lei (pentru minorii sub 12 ani).
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

(3). Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de persoanele prevăzute la alin. (1), prezenţa minorului la depunerea acestor cereri fiind obligatorie. Cererile trebuie însoţite de documentele prevăzute la alin. (2) lit. a) - j), după caz.

Notă:

 • la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;;
 • documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
 • termenul de soluţionare a cererii nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare; conform dispoziţiilor interne, termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;
 • termenul de valabiitate al paşaportului simplu electronic pentru această categorie de minori este :
  • pentru minorii care nu au împlinit 12 ani, valabilitatea este de 3 ani;
  • pentru minorii care au împlinit 12 ani , valabilitatea este de 5 ani.
 • " În baza art. 14, alin (1) din H.G. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, modificat prin H.G. nr.219/2011, în prezent, este permisă ridicarea paşaportului şi de la alt serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiune diplomatică sau oficiu consular ale României în străinătate, decât cel/cea unde a fost depusă cererea. Pentru aplicarea acestei prevederi, în momentul depunerii cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiune diplomatică sau oficiu consular ale României în străinătate de unde doreşte să ridice paşaportul. Revenirea asupra opţiunii privind locul de unde se va ridica paşaportul se poate face în baza unei cererii scrise numai până în momentul aprobării cererii.

Sus

3. Eliberarea unui paşaport simplu electronic pentru minorii între 14 şi 18 ani

(1). Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceştia numai cu acordul:

 1. ambilor părinţi;
 2. părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 3. părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 4. unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, doar în situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;
 5. părintelui supravieţuitor;
 6. reprezentantului legal al minorului.

(2). Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

(3). Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) sau (2) se depun însoţite de următoarele documente:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 • declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:
  1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original;
  2. sau
  3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original;
  4. sau
  5. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original
  6. sau
  7. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original şi în fotocopie;
  8. sau
  9. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie;
  10. sau
  11. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original şi în fotocopie.
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului completată pe numele minorului (modaliăți de plată);
  •  
   • 258 lei;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.
Declaraţiile şi procura notarială, precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;
 2. documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
 3. documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizează în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

Declaraţiile de acord ale părinţilor precum şi documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată.

Notă:

 • documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;;;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
 • termenul de soluţionare a cererii nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare; conform dispoziţiilor interne, termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice.
 • termenul de valabilitate al paşaportului simplu electronic este de 5 ani.
 • În baza art. 14, alin (1) din H.G. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, modificat prin H.G. nr.219/2011, în prezent, este permisă ridicarea paşaportului şi de la alt serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiune diplomatică sau oficiu consular ale României în străinătate, decât cel/cea unde a fost depusă cererea. Pentru aplicarea acestei prevederi, în momentul depunerii cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiune diplomatică sau oficiu consular ale României în străinătate de unde doreşte să ridice paşaportul. Revenirea asupra opţiunii privind locul de unde se va ridica paşaportul se poate face în baza unei cererii scrise numai până în momentul aprobării cererii.

Sus

4. Eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru persoane majore

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului; (modalități de plată)
  •  
   •   96 lei;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

Notă:

 • documentele se depun personal, de către solicitanţi;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • termenul de soluţionare a cererii nu poate depăşi 3 zile lucrătoare; conform dispoziţiilor interne, termenul de soluţionare a cererii este de 2 ore de la depunere;
 • termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de 12 luni.

Sus

5. Eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru pentru minorii sub 14 ani

(1). Cererile care privesc eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:

 1. ambii părinţi;
 2. părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură notarială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
 3. părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 4. părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 5. unul dintre părinţi, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din Legea 248/2005;
 6. părintele supravieţuitor;
 7. reprezentantul legal al minorului;
 8. persoana împuternicită printr-o procură notarială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), f) şi g).

(2). Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) se depun însoţite de următoarele documente:

 • certificat de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau g) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. h);
 • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. h);
  actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
  documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original;
  act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la alin. (1) lit. f) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. h), în original ;
  procură notarială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original;
  procură notarială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. h), în original;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completată pe numele minorului (modalități de plată);
  •  
   • 96 lei;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

Notă:

 • documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • termenul de soluţionare a cererii nu poate depăşi 3 zile lucrătoare; conform dispoziţiilor interne, termenul de soluţionare a cererii este de 2 ore de la depunere.
 • când minorul nu este prezent la depunerea cererii, părinţii/ părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită vor ataşa şi doua fotografii color de dimensiune 3,5 x 4,5 cm, care vor fi confirmate de către aceştia ca reprezentându-l pe minor;
 • termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar pentru minori este de 12 luni.

Sus

6. Eliberarea unui paşaport simplu temporar pentru minorii între 14 şi 18 ani

(1). Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de aceştia numai cu acordul:

 1. ambilor părinţi;
 2. părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 3. părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 4. unui părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, doar în situaţiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e) din lege;
 5. părintelui supravieţuitor;
 6. reprezentantului legal al minorului.

(2). Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu temporar pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

(3). Cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) sau (2) se depun însoţite de următoarele documente:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 • declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:
  1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original;
  2. sau
  3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original;
  4. sau
  5. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;
  6. sau
  7. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original şi în fotocopie;
  8. sau
  9. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie;
  10. sau
  11. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original şi în fotocopie.
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, după caz, a tarifului suplimentar prevăzut de lege, completată pe numele minorului (modalități de plată);
  •  
   • 96 lei;
 • paşaportul anterior, dacă acesta există.

Declaraţiile şi procura notarială, precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;
 2. documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
 3. documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizează în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

Declaraţiile de acord ale părinţilor precum şi documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată.

Notă:

 • documentele se depun personal, de către minor;
 • cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
 • termenul de soluţionare a cererii nu poate depăşi 3 zile lucrătoare; conform dispoziţiilor interne, termenul de soluţionare a cererii este de 2 ore de la depunere.
 • termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de 12 luni.

Sus

7. Pierderea, furtul sau deteriorarea paşaportului

Pierderea documentelor de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile legi., în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către părinţii acestora sau reprezentanţii legali, la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport.

Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către părinţii acestora, reprezentanţii legali, sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile legi , de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau părinţilor acestora, reprezentanţilor legali, sau, după caz, însoţitorilor, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile legi, o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Autorităţile competente pot elibera, la cerere, noi documente de călătorie în locul celor declarate distruse, pierdute sau furate şi care nu au fost recuperate, numai dacă evenimentul a fost declarat de titular în condiţiile prevăzute de lege.

În cazul în care titularul unui document de călătorie eliberat în condiţiile legii găseşte documentul declarat pierdut ori furat, are obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă sau, după caz, la instituţia din care fac parte.

Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau, după caz, de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile legi, după ce au declarat evenimentul, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.

Titularul paşaportului simplu, paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, de către părinţii acestora, reprezentanţii legali sau, după caz, de către însoţitori, atunci când minorii se deplasează în străinătate împreună cu alte persoane, în condiţiile legi au obligaţia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.

Sus

8. Stabilirea domiciliului în străinătate

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu, a unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, în următoarele situaţii:

 1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
 2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
 3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
 4. a dobândit cetăţenia statului respectiv;
 5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.

Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu în acel stat.

În cazul solicitării unui paşaport simplu electronic sau a unui a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a cărui rază a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României.

Cererile privind eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, trebuie însoţite de următoarele documente:

 • paşaportul anterior, dacă acesta există;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, prevăzute de lege, completată pe numele titularului; (achitate la agenţiile C.E.C)
  • Paşaport simplu temporar:
   • 96 lei - contravaloarea paşaportului simplu temporar;
  • Paşaport simplu electronic:
   • 258 lei - contravaloarea paşaportului simplu electronic;
   • 234 lei - contravaloarea paşaportului simplu electronic pentru minorii sub 12 ani;
 • certificate de stare civilă, în original (certificat de naştere, certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ ,unde este cazul);
 • document eliberat de autorităţile statului în care îşi stabilesc domiciliul privind dreptul de şedere, în original împreună cu traducerea în limba română, după caz; în acest sens, pot fi menţionate următoarele tipuri de documente:
  • paşaport simplu;
  • permis de şedere pe o perioadă de cel puţin un an;
  • permis de şedere eliberat în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
  • permis de şedere permanentă;
  • document din care rezultă dobândirea cetăţeniei statului în care îşi stabilesc domiciliul;
  • drept de muncă sau document din care rezulte că este înscris într-o instituţie privată sau publică pentru studii;
  • carnet de rezident - original;
  • carte de identitate ori altă dovadă scrisă, eliberată în acest scop;
  • certificat de înregistrare sau alt document care atestă rezidenţa într-un stat membru al uniunii europene sau al spaţiului economic european în care îşi stabilesc domiciliul.

Conform art. 28, alin. (6) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate" în cazul în care există diferente între numele şi prenumele înscrise în documente prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu electronic ori a paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române.

Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi sau, după caz, doar unul dintre părinţi, dacă există acordul expres al celuilalt părinte.

Dovada domiciliului în străinătate pentru minor se poate face fie cu propriul paşaport în care este menţionat statul de domiciliu, fie cu paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat sau, după caz, cu paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliu, dată în faţa funcţionarului care primeşte cererea sau autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Dacă declaraţia a fost dată în fata autorităţilor străine, aceasta trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare.

În situaţia în care cetăţenii români sunt născuţi sau căsătoriţi în străinătate, trebuie să procedeze la înscrierea actelor de stare civilă emise de autorităţile străine la misiunea diplomatică sau oficiul consular sau la transcrierea acestora la autorităţile de stare civilă din România.

Hotărârile străine privind desfacerea căsătoriei trebuie să fie recunoscute de instanţa judecătorească din România, prilej cu care va fi clarificat numele ce urmează a-l purta foştii soţi după divorţ (după caz).

La înregistrarea cererilor de eliberare a paşapoartelor privind cetăţenii români cu domiciliul în străinătate este necesar ca solicitantul să prezinte un act de stare civilă pe care să fie înscris codul numeric personal. Cetăţenii români cărora nu le-a fost atribuit cod numeric personal, vor depune o cerere scrisă în acest sens, la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, indiferent de locul naşterii sau al ultimului loc de domiciliu avut în ţară. La depunerea acestei cereri vor fi prezentate, în original şi fotocopie, următoarele documente:

 • certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile române;
 • documentul de identificare valabil (act de identitate sau paşaport) eliberat de autorităţile străine;
 • documentul prin care se face dovada cetăţeniei române;
 • timbru fiscal în valoare de 4 lei.

Cetăţenii români plecaţi din România înainte de anul 1989, care şi-au stabilit domiciliul în Ungaria, au dobândit cetăţenia acestui stat şi nu prezintă nici un document din care să rezulte calitatea de cetăţean român, este necesar ca pentru obţinerea unui document de călătorie să prezinte un act emis de autorităţile maghiare din care să rezulte data la care a obţinut cetăţenia Republicii Populare Ungare (act de încetăţenire, act de naturalizare).

În cazul în care Cetăţenia Republicii Populare Ungare a fost dobândită până la data de 10 februarie 1990, în conformitate cu prevederile Convenţiei încheiate între Republica Socialistă Română şi Republica Populară Ungară privind soluţionarea şi prevenirea cazurilor de dublă cetăţenie, aţi pierdut cetăţenia română şi prin urmare nu puteţi obţine un document de călătorie românesc.

Paşaportul simplu în care a fost aplicată menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate se ridică personal de către titular de la autorităţile competente. În cazul în care, din motive obiective, titularul paşaportului nu se poate deplasa la serviciile publice comunitare, paşaportul poate fi ridicat de persoana împuternicită prin procură notarială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României.

Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.

Cererea de restabilire a domiciliului în România, respectiv cererea pentru eliberarea cărţii de identitate se adresează serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor pe raza căruia persoana îşi restabileşte domiciliul.

Sus

9. Adeverinţă referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate/Adeverinţă ambasadă privind paşapoartele

deţinute

În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea este însoţită de următoarele documente:

 • cerere tip;
 • actul de identitate/paşaportul al solicitantului, în original, care trebuie să fie în termenul de valabilitate;

În condiţiile în care cererea se depune prin procură, aceasta este însoţită de următoarele documente:

 • cerere tip;
 • procura notarială, în original;
 • actul de identitate/paşaportul al persoanei împuternicite, în original, care trebuie să fie în termenul de valabilitate;

Sus

 ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL