Protecţia datelor cu caracter personal

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Harghita prelucrează date cu caracter personal în scopul/ scopurile:
 1. emiterii paşaportului simplu electronic;
 2. emiterii paşaportului simplu temporar.
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate şi/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

 

I. LEGISLATIV

II. DEFINIŢII

III. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IV. PLÂNGERI ADRESATE DIRECT A.N.S.P.D.C.P.

V. NOTĂ DE INFORMARE

VI. FORMULARE

 

 

 

I. LEGISLATIV

Legislaţie comunitară (acquis relevant)

 

Legislaţie internă

Sus

 

 

II. DEFINIŢII

 • date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi fa tori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • operator de date cu caracter personall - poate fi orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat într-un act normativ;
Autoritatea naţională de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în Bucureşti str. Olari, nr.32, Sector 3, autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizică sau juridică.

Sus

 

 

III. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces la date este prevăzut în art.13 din Legea nr. 677/2001

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
 • informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă
 • informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P., precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Model - Cerere pentru exercitarea dreptului de accesDreptul de intervenţie asupra datelor este reglementat prin art.14 din Legea nr. 677/2001

 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Model - Cerere pentru exercitarea dreptului de interventieDreptul de opoziţie este prevăzut la art.15 din Legea nr. 677/2001

 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului său al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

 

Model - Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţieInformarea persoanei vizate este reglementată prin art.12 din Legea nr. 677/2001

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
 • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum:
  • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
  • dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
  • existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale este reglementat prin art.17 din Legea nr.677/2001

 

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
 • retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.Dreptul de a se adresa justiţiei este prevăzut la art.18 din Legea nr. 677/2001

 

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost încălcate.

 

Atenţie: excepţiile privind exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la date, dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie sunt prevăzute la art.16 din Legea nr.677/2001 şi vizează limitarea exerciţiului acestor drepturi în cazul prelucrărilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal dacă prin aplicarea dispoziţiilor care reglementează modul de exercitare a drepturilor de referinţă este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul S.P.C.E.E.P.S. Harghita vă puteţi adresa cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la secretariatul Serviciului sau la Direcţia Generală de Paşapoarte, adresa Nicolae Iorga nr. 27-29, sector 1, Bucureşti.

 

S.P.C.E.E.P.S. Harghita, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Sus

 

 

IV. PLÂNGERI ADRESATE DIRECT A.N.S.P.D.C.P.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la următoarele date de contact:

Contact

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poştal 010336

Bucureşti, România

Tel.: +40-21-252.55.99

Fax: +40-21-252.57.57

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina web: www.dataprotection.ro

 

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

 

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către S.P.C.E.E.P.S. HARGHITA

Sus

 

 

V. NOTĂ DE INFORMARE

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al judetului Harghita prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul eliberării paşaportului simplu electronic/temporar şi este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 4720.

 

În scopul emiterii paşaportului simplu electronic aveţi obligaţia să furnizaţi datele solicitate prin formularele-tip, precum şi datele biometrice (imagine facială şi impresiunile digitale), în caz contrar refuzul dvs. determinând imposibilitatea eliberării paşaportului simplu electronic şi altor documente solicitate, după caz.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul precizat şi sunt comunicate Direcţiei Generale de Paşapoarte (în scopul personalizării paşapoartelor simple electronice/temporare şi în scopul constituirii şi gestionării Registrului Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple - notificare nr. 10986), şi altor structuri/ unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza obligaţiilor legale ce îi revin operatorului (cu excepţia impresiunilor digitale, care se şterg după realizarea scopului în care au fost colectate).

 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul serviciului şi la Serviciul Secretariat din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, str. Nicolae Iorga nr 27-29, sector 1, Bucureşti,. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:
 • sediul S.P.C.E.E.P.S. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron nr. 56, jud. Harghita;
 • numărul de telefon: 0266/310.653
 • e-mail: pasapoarte@prefecturahr.ro

Sus

 ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL