COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  12:00  Numar vizualizari:  7909

Guvernul României

Ministerul Economiei,

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)

COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: MOLDOVAN LAURENŢIU

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Str. Piaţa libertăţii, Nr. 5, Camera 424

Tel: 0266 /  311702

Fax: 0266 / 312532

e-mail:reclamatii.harghita@opc.ro

Adesă web:http://www.anpc.gov.ro/

Program cu publicul:   luni – vineri între orele 9:00 – 16:30

Program de audienţe:  în fiecare zi de luni între orele 11:00 şi 15:00

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei.

Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 8 comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor ".

La nivelul Regiunii Centru funcţionează Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov), care grupează judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi Alba, cu sediul în municipiul Braşov.

Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse de comisari-şefi.
Comisariatele regionale au în structură comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor, instituţii publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi, asimilaţi din punct de vedere salarial cu funcţia de conducere de şef serviciu sau şef birou, după caz.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor funcţionează în baza Hotărâii de Guvern numărul 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi  are următoarele atribuţii principale: 

-        participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană; 

-        asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor; 

-        propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, serviciilor financiare, cât şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale şi garantarea compensării prejudiciilor suferite de beneficiar, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime; 

-        elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor; 

-        participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

-        prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor; 

-        evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; 

-        controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare; 

-        constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale; 

-        controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic; 

-        solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii; 

-        coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor; 

-        sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu; 

-        efectuează analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate; 

-        efectuează sau finanţează studii, teste comparative şi cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului; 

-        stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări şi teste comparative;  

-        desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor; 

-        sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege; 

-        sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor; 

-        susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor; 

-        informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice; 

-        primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii; 

-        desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor; 

-        acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici; 

-        stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii; 

-        fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; 

-        urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor; 

-        asigură aplicarea Programului de atestare a procesului Kimberley, ca autoritate desemnată; 

-        autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-        stabileşte şi aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-        efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-        acordă consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici; 

-        instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte; 

-        comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate. 


Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.


Servicii publice furnizate de către

 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita:

-          desfaşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;

-          sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

-          sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor;

-          informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

-          primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii;

-          acordă consultanţăde specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici

-          coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;

 

 Servicii publice online:

-          la adresa de e-mail reclamatii.harghita@opc.ro se primesc reclamaţiile consumatorilor;

-           pe pagina de web :  www.anpc.gov.ro  se regăsesc toate informaţiile  necesare în domeniul protecţiei consumatorilor.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL