Concluzii (puncte tari şi puncte slabe)
Categorie:   Prezentarea judeţului Harghita  
Data:  28.04.2011  Ora:  18:51  Numar vizualizari:  7908


SECTOR PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Natură şi mediu înconjurător - Frumuseţi naturale, munţi, ape, aer curat;
- Staţiuni balneoclimaterice;
- Suprafeţe împădurite întinse;
- Minereuri, ape minerale, salină;
- Flora şi fauna bogată.
- Scăderea calităţii apelor, creşterea gradului de poluare;
- Distrugerea pădurilor;
- Eroziunea solului;
- Soluri agricole de slabă calitate;
- Lipsa amenajării şi curăţirii cursului apelor;
- Slaba sensibilitate faţă de problemele mediului înconjurător;
- Lipsa depozitării deşeurilor menajere şi a reciclării lor;
- Nivelul scăzut al protecţiei naturii.
Economie - Dezvoltarea întreprinderilor, iniţiativă antreprenorială, numărul mare al întreprinderilor particulare;
- Forţă de lucru ieftină;
- Agricultură: suprafeţe mari de păduri, păşuni existente;
- Plante medicinale, fructe şi alte produse de acest gen;
- Exploatarea şi prelucrarea lemnului;
- Arta meşteşugărească;
- Legături economice cu state membre ale UE, în special Ungaria;
- Calitatea relativ bună a infrastructurii de sistem;
- Sprijin din partea Consiliului Judeţean pentru proiecte (prin programele proprii de finanţare);
- Îmbutelierea şi comercializarea apei minerale;
- Reţea de telecomunicaţii relativ dezvoltată;
- Concentrarea economiei în localităţi dinamice;
- Industrie uşoară;
- Industrie tipografică.
- Scăderea capacităţilor industriale;
- Lipsă de capital;
- Pauperizare;
- Rămânerea în urmă a unor zone;
- Structura localităţilor este "împrăştiată";
- Număr scăzut de întreprinderi particulare în zonele rămase în urmă;
- Slabă dezvoltare a serviciilor;
- Nivel scăzut al urbanizării;
- Necunoaşterea posibilităţilor tuturor zonelor;
- Decăderea staţiunilor de odihnă şi balneoclimaterice;
- Lipsa locurilor de muncă, şomaj;
- Subdezvoltarea reţelei de şosele;
- Subdezvoltarea reţelelor de canalizare;
- Agricultură slab dezvoltată, monocultură (cartoful);
- Probleme în desfacerea pe piaţă a cartofului;
- Grad de prelucrare scăzut la produsele animaliere, tehnologii perimate;
- Export exagerat de lemn, în defavoarea prelucrăriii acestuia;
- Nivel scăzut al marketingului de produse şi al marketingului judeţului;
- Lipsa unei reţele de informaţii;
- Lipsa siguranţei pentru investiţiile străine;
- Proasta exploatare a posibilităţilor oferite de bogăţiile naturale şi peisaj;
- Situaţie neclarificată a proprietăţilor, privatizare lentă şi ineficientă;
- Proprietăţi agricole fărâmiţate;
- Dezvoltare economică gen mozaic, creşterea dezechilibrului în interiorul judeţului (exemplu: agravarea situaţiei economice a oraşului Bălan).
Turism - Mediu natural relativ intact;
- Locuri de pelerinaj, evenimente religioase;
- Putere deosebită de atragere a turiştilor, poziţie geografică centrală;
- Monumente ale naturii;
- Tradiţii istorice, culturale şi etnografice bogate;
- Ospitalitate tradiţională;
- Creştere cantitativă a turismului în ultimul deceniu.
- Infrastructură de transport în comun degradată;
- Privatizare tărăgănată, instabilitate legislativă;
- Turism cu pronunţat caracter sezonal;
- Decăderea staţiunilor de odihnă şi balneoclimaterice;
- Nivelul scăzut al calităţii serviciilor turistice;
- Slabă organizare, politică economică eronată;
- Lipsă de disponibilitate pentru cooperare a actorilor locali;
- Poluare vizuală a mediului;
- Lipsa unei optici favorabile dezvoltării turismului;
- Lipsa cererii de servicii turistice pe piaţa internă.
Cultură, societate, resurse umane - Multe grupuri, asociaţii, instituţii care păstrează moştenirea culturală multicoloră;
- Activitatea de asistenţă socială, spirituală şi culturală a bisericilor istorice;
- Receptivitate la conceptele dezvoltării durabile şi la iniţiativele inovative;
- Existenţa presei locale şi subregionale;
- Relaţii internaţionale active ale liderilor locali şi subregionali;
- Intelectualitate activă şi bine pregătită;
- Tradiţii bogate de artă populară;
- Sprijin de la Consiliul Judeţean Harghita pentru acţiuni culturale şi educative;
- Şcolarizare peste medie;
- Emigrarea tinerilor;
- Viaţă culturală slab finanţată;
- Nivel scăzut al autoorganizării;
- Nivel scăzut al gândirii şi planificării strategice;
- Slabă utilizare a potenţialului universitar şi de cercetare al judeţului;
- Nivel scăzut al managementului;
- Lipsa învăţământului de specialitate;
- Starea precară a clădirilor şi instituţiilor culturale;
- Scăderea numărului populaţiei;
- Instabilitate politică şi legislativă;
- Lipsa învăţământului pentu adulţi;
- Ofertă locală redusă de studiu în învăţământul universitar.

ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL