DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  11:00  Numar vizualizari:  5528

MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ hARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: BAKOS LÁSZLÓ

Date de contact:

Miercurea-Ciuc,

Piaţa Libertăţii nr. 5,

Cod: 530.140,

Telefon: 0266/311.875

Fax: 0266/371.732

Email: dccpcn.harghita@gmail.com

http://www.harghita.djc.ro

Program cu publicul:miercuri între orele 8:00 şi 16:30

Program de audienţe:miercuri între orele 8:30 şi 16:30

 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Harghita este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, a Ministerului Culturii, potrivit articolului 16 din Hotărârea de Guvern numărul 90/2010 potrivit Hotărârii de Guvern numărul 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional  Harghita este o instituţie a cărei obiectiv primordial este protejarea patrimoniului cultural - mobil şi imobil, cu atribuţii executive, administrative, ştiinţifice şi metodice.


Direcţia Judeţeană pentru Cultură Harghita are următoarele atribuţii principale:

- îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

- colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

- participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

- solicită şi primeşte, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin;

- controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional potrivit legii;

- urmăreşte respectarea autorizaţiei de săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice, precum şi a standardelor şi procedurilor arheologice în raza teritorială de competenţă;

-  întocmesc referatele de specialitate pentru  lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;

- asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri  arheologice  întâmplătoare,   declanşând,   după   caz, procedurile de clasare prevăzute de lege; anunţă poliţia şi jandarmeria cu privire la  descoperirile  arheologice întâmplătoare,   pentru  asigurarea  pazei  şi/sau, supravegherii zonei respective;

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic;

- colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional în domeniul monumentelor istorice;

- realizează inventarierea monumentelor istorice şi comunică lunar la Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (INMI) informaţiile şi datele necesare realizării şi actualizării Listei Monumentelor Istorice;

- controlează  intervenţiile care se fac asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise potrivit legislaţiei în vigoare;

- aplică sancţiuni şi,  după caz, dispune revenirea la situaţia iniţială sau sesizează organele de cercetare penală, în cazul realizării de lucrări neautorizate  sau care încalcă avizele emise şi întrerupe lucrările până la intrarea în legalitate;

- face propuneri, analizează şi îsi însuşeşte sarcinile ce îi revin pe linia avizării programului de conservare a monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice în grupa B din judeţul Harghita;

- colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Harghita, solicitându-le toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum şi adoptarea măsurilor de interzicere a circulaţiei vehiculelor grele şi transportul  de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice, de control a  întreţinerii acestor însemne şi sigle de către proprietar, de asigurare a pazei şi protecţiei monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, precum şi măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice de organizare a pazei acestora;

- constată   contravenţii   şi   aplică   amenzi   pentru   nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

- formulează şi înaintează periodic către Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional propuneri ce vizează îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural naţional, în general, şi a monumentelor istorice, în special.Servicii publice furnizate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură,  şi Patrimoniul Naţional  Harghita

Compartimentul Patrimoniul Mobil

- efectuarea expertizei bunurilor culturale, şi emiterea Certificatelor de Export. Cei interesaţi se pot prezenta la sediul instituţiei (Piaţa Libertăţii nr. 5, camera 427, tel: 066/311.875; fax: 066/371.732)  Luni –Vineri  08,00-15,00

- înregistrarea cererilor de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice; Luni –Vineri  08,00-15,00

- înregistrarea înştiinţărilor de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate; Luni –Vineri  08,00-15,00

- acordarea de consultanţă de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor bunurilor culturale mobile clasate şi a altor drepturi reale; Luni –Vineri  08,00-15,00

- distribuirea cardurilor “EURO-26” în fiecare zi de marţi, între orele 8 – 15;

- înregistrarea cererilor pentru, Avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de serviciile desconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Naţionala pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public. Luni –Vineri  08,00-15,00.


          Compartimentul arheologie

 

-  emiterea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile    legale în vigoare şi standardele şi  procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii şi Cultelor;

-  primirea  bunurilor mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate de descoperitor în termen de maximum 72 de ore;

 

Compartimentul monumente istorice

 

- declanşarea, din oficiu sau la cerere, a procedurii de clasare sau, după caz, de declasare a bunurilor imobile în şi, respectiv, de modificare a categoriilor şi grupelor monumentelor istorice, întocmind, în acest sens, dosarele de clasare sau, după caz, de declasare ori de modificare grupului sau categoriei şi înaintându-le spre analiză Direcţiei Patrimoniu Cultural  din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;

-  solicitarea declanşării procedurii de clasare de urgenţă în cazul bunurilor imobile aflate în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică, Direcţiei  Patrimoniu Cultural  – din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (Comunică neîntârziat declanşarea procedurii de clasare sau, respectiv  declasare, după caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză. Întocmeşte şi comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, act prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile clasate monument istoric);

- emiterea avizelor privind intervenţiile asupra monumentelor istorice potrivit competenţelor stabilite prin regulamente şi instrucţiuni emise de Ministerul Culturii şi Cultelor şi verificarea respectării lucrărilor autorizate;

- emiterea avizelor pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi prin reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic şi controlează modul în care instituţiile organizatoare ale cercetărilor şi responsabilii ştiinţifici ai lucrărilor respectă standardele şi procedurile în vigoare;

- avizarea solicitărilor proprietarilor cu privire la introducerea monumentelor istorice în circuitul public prin respectarea de către proprietari a condiţiilor corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate;

- înregistrează angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moştenire sau donaţie un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, privind  intenţia de a executa, în termen de 12 luni, lucrări de consolidare şi restaurare stabilite prin documentaţie tehnică aprobată şi avizată potrivit legii şi avizează, în situaţii justificate , prelungirea cu încă cu 12 luni a termenului asumat prin angajament; urmăreşte realizarea lucrărilor respective în condiţiile şi la termenele stabilite şi comunică Direcţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Harghita, constatările sale în scopul recuperării taxei de timbru, atunci când lucrările nu respectă condiţiile si termenele stabilite sau când bunul este înstrăinat  înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare;

- avizarea documentaţiei de urbanism sau documentaţiei tehnice pentru lucrările finanţate de proprietarii imobilelor din zonă de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru  păstrarea cadrului construit sau natural, în vederea reducerii cu 50% a taxelor de autorizare a acestor lucrări ;

- înştiinţează în scris proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din judeţul Harghita despre obligaţiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile în cauză;

- asigurarea consultanţei de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a monumentelor istorice (intervenţii de orice fel şi condiţii de exploatare)şi posibilităţi de acces la sprijin financiar (din partea autorităţilor locale, centrale sau prin diverse programe de finanţare).ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL