DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  10:45  Numar vizualizari:  4949

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI  DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: TŐRŐK EUGEN

Date de contact

Miercurea Ciuc,

Piaţa Libertăţii, nr. 5,

Email: dgaa@topnet.ro, dadr.hr@madr.ro

Adresă web: http://www.dadrharghita.ro/, http://www.madr.ro

Telefon:0266/371.898

Fax: 0266/371.972

Program de audienţe: luni şi vineri între orele 08:00 şi 12:00

Direcţia pentru Agricultură Harghita este, potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern numărul 751/2010, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care se asigură la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor agroalimentare şi de dezvoltare rurală,a îmbunătățirilor funciare, a fondului funciar și a zootheniei.

Direcţia pentru Agricultură Harghita este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în teritoriu şi este condusă de un director executiv.

În cadrul Direcţiei pentru Agricultură funcţionează  în subordinea acesteia Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice – unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii.

Direcţia pentru Agricultură Harghita răspunde de realizarea strategiilor şi politicilor agroalimentare la nivel judeţean, de aplicarea pârghiilor şi mecanismelor specifice economiei de piaţă, în vederea stimulării producţiei agricole, în concordanţă cu cerinţele de aprovizionare ale populaţiei şi de export, implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservare şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

Totodată, exercită şi activităţi de inspecţie tehnică în domenii precum:

-          producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, viti-vinicol,

-          agricultura ecologică, organisme modificate genetic, fertilizanţi,

-          industria alimentară,

-         licenţierea şi autorizarea depozitelor (filiera cerealelor), zootehnice, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu.

 

Servicii publice furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală :

-          eliberarea autorizaţiilor pentru depozitele de cereale după verificarea în prealabil a documentaţiei depuse de unităţile economice care solicită autorizarea;

-          eliberarea certificatului de agregare al experţilor evaluatori în domeniul terenurilor forestiere şi agricole supuse exproprierii, cu respectarea standardelor SIE;

-          acordarea autorizaţiei de depozit operatorilor economici care deţin în proprietate sau în administrare spaţii pentru produsele agricole în baza formularelor tip şi a documentaţiilor aferente;

-          înregistrarea autorizaţiilor de depozit în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit;

-          scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurile agricole din extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor, la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Rurală, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

-          aprobarea şi avizarea fişelor de înregistrare  a producătorilor şi a procesatorilor în agricultura ecologică, conform prevederilor Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 35/2009;

-          eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul ştiinţific, medical ori tehnic sau pentru producerea de sămânţă;

-          acordarea licenţelor de fabricaţie, agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare. Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă următoarelor categorii de producători: a) agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate;b) asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate să desfăşoare o activitate economică independentă în domeniul producţiei de produse alimentare;

-          îndrumarea, primirea şi verificarea documentaţiei necesare eliberării atestatului pentru produsele tradiţionale, pe care o transmite în urma verificărilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritate care emite atestatul. Notifică şi înmânează beneficiarului atestatul;

-          transmiterea spre avizare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale documentaţiile verificate pentru recunoaşterea grupurilor de producători;

-          eliberarea autorizaţiei de plantare pentru înfiinţarea plantaţiilor de pomi fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha şi a celor de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,2 ha pe baza unei cereri adresate de către producătorii interesaţi;

-          eliberarea autorizaţiei de defrişare a plantaţiilor pomicole pe baza cererilor deţinătorilor de plantaţii pomicole.

 MINISTERUL  AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ HARGHITA

I.5 Unitatea Fitosanitară Harghita

 

Date de contact:

Unitatea Fitosanitară Harghita

Miercurea Ciuc,

Strada Progresului Nr.16
Tel. : 0266 / 313 167
Fax : 0266 / 371 435,

Email : directoradjunct.fitosanitar@dadr-harghita.ro

Adresă web: http://www.dadrharghita.ro


Punct de lucru Odorhei

Odorheiu Secuiesc
Str. Rakoczi Nr. 84
Tel./Fax : 0266 / 212 482

Punct de lucru Gheorgheni

Gheorgheni
Str. Stadionului Nr. 1
Tel./Fax : 0266 / 361 566

 

Punct de lucru Cristuru Secuiesc

Str. Budai Nagy Antal nr.1

 Unitatea Fitosanitară Harghita este o unitate fără personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Direcţiei pentru Agricultură, fiind coordonată tehnic de către AGENŢIA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Unitatea  Fitosanitara Harghita exercită atribuţii de autoritate teritorială, care controlează respectarea dispoziţiilor legale referitoare la desfăşurarea acţiunilor fitosanitare şi gestionarea produselor de protecţie a plantelor  pe întreg teritoriul judeţului, în agricultură şi silvicultură, precum şi în alte sectoare ce utilizează produse de protecţie a plantelor, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a activităţii.

Servicii publice furnizate de către Unitatea Fitosanitară Harghita :

-          eliberarea paşaportului şi certificatului fitosanitar în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 583/2007 privind stabilirea unui grad de standardizare pentru paşapoartele fitosanitare utilizate pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate, şi stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a paşapoartelor fitosanitare, condiţiilor şi procedurilor detaliate de înlocuire a acestora;

-          înregistrarea paşapoartelor fitosanitare şi a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de producţie, depozitare, comercializare, import de plante, produse vegetale si alte obiecte, care sunt supuse inspecţiei fitosanitare;

-          înregistrarea firmelor care fabrică ambalaje din lemn şi efectuează tratamente termice la lemn conform Standardului Internaţional pentru Măsuri Fitosanitare (ISPM-15);

-          autorizarea agenţilor economici pentru import, comercializare şi prestare de servicii cu produse de protecţie a plantelor (PESTEXPERT);

-          întocmirea şi asigurarea documentaţiei şi instrucţiunilor tehnice privind organismele dăunătoare (boli, dăunători, buruieni) şi emiterea de recomandări privind executarea lucrărilor de combatere a acestora;

-          furnizarea datelor lunare despre starea de sănătate a plantelor din culturile agricole cu arealul de răspândire al agenţilor dăunători din judeţ şi despre tratamentele fitosanitare efectuate pentru combaterea acestora.


MINISTERUL  AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ HARGHITA

I.6 OFICIUL JUDEŢEAN DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE HARGHITA

 

Date de contact:

Miercurea-Ciuc,

Strada Progresului, nr. 22,

Cod poştal 530.240,

Telefon/fax: 0266/314.303,

email: ospa_hr@klicknet.ro

Programul cu publicul: între orele 9:00 şi 12:00


Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita este unitate cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei pentru Agricultură Harghita şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita are următoarele atribuţii:

-          întocmirea de studii pedologice şi agrochimice în cadrul Programului de Monitorizare Sol-Teren pentru Agricultură;

-          efectuarea analizelor agrochimice şi calcularea dozelor optime economice ale îngrăşămintelor şi amendamentelor, încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate;

-          evaluarea valorii terenurilor agricole din punctul de vedere al producţiei agricole;

-          întocmirea de studii pedologice în vederea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol al terenurilor şi întocmirea de studii pedologice în vederea redării în circuitul agricol al terenurilor scoase temporar.

 

Servicii publice furnizate de către Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita:

-          efectuarea analizelor agrochimice şi calcularea dozelor optime economice ale îngrăşămintelor şi amendamentelor;

-          încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate;

-          evaluarea valorii terenurilor agricole din punctul de vedere al producţiei agricole;

-          întocmirea de studii pedologice în vederea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor şi întocmirea de studii pedologice în vederea redării în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL