INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „OLTUL” AL JUDEŢULUI HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  09:40  Numar vizualizari:  5624

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "OLTUL" AL JUDEŢULUI HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: POP GHRORGHE

Date de contact:

Adresa poştală

Miercurea-Ciuc

Strada Iancu de Hunedoara, nr. 8, ,

Cod poştal 530192;

Telefon şi fax: 0266/371657; 0266314353;

Adresa electronică: mciuc@isuharghita.ro;

Adresa web: www.isuharghita.ro;


Relaţii cu publicul (nr. telefon şi fax): 0266/371657 interior 106; 0266314353;

Programul de audienţe: - comanda unităţii:

-       inspector şef – luni între orele 08:00 şi 16:00

-       prim-adjunct– marţi între orele 13:00 şi 15:00

-       adjunct – luni între orele 13:00-15:00


               Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a fost înfiinţat in 15 decembrie 2004, conform H.G. 1490 din anul 2004, modificată şi completată de H.G. 1514 din anul 2005, prin fuziunea Comandamentului Protecţiei Civile şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ca unitate subordonata Ministerului Administraţiei şi Internelor.

            La nivel naţional Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă coordonează toate organizaţiile implicate în managementul situaţiilor de urgenţă, în concordanţă cu reglementările internaţionale.

        Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă. Misiunea inspectoratului este de a executa activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Scopul inspectoratului îl reprezintă managementul situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc din zoma de competenţă – judeţul Harghita. Organizarea şi funcţionarea inspectoratului se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei, împărţirii administrativ-teritoriale, deconcentrării şi descentralizării responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii.

          Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita are structuri specializate destinate să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Inspectoratul îşi desfăşoară activitatea în următoarele sedii:

-  Str. Iancu de Hunedoara, nr. 8, municipiul Miercurea Ciuc - comanda inspectoratului

Detaşamentul  de Pompieri Miercurea-Ciuc;

-   Str. Borviz, nr. 2,  mun. Miercurea Ciuc – Inspecţia de prevenire;

-  Str. Vulturului, nr. 12, mun. Odorheiu-Secuiesc– Detaşamentul de Pompieri Odorheiu-Secuiesc;

-  B-dul Frăţiei, nr. 11, mun. Gheorgheni – Detaşamentul de Pompieri Gheorgheni;

-  Str. Gării , nr. 4 , mun. Topliţa – Garda de intervenţie nr. 2 Topliţa;

-  Str. Principală, nr. 365, localitatea Corbu – Garda de intervenţie nr. 3 Corbu;

-  Str. Florilor, nr. 14, oraşul Bălan – Punctul de lucru Bălan.

 Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

 -   planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

-    elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

-    desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;          

-    participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;

-     emite avize şi autorizaţii în condiţiile legii;

-     monitorizează şi evaluează tipurile de risc;

-     participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor deurgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;

-   execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţia bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate în caz de situaţii de urgenţă;

-     controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;

-     participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;

-     stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează / coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

-     avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;

-     planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;

-     organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;

-     participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;

-     participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;

-     participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

-     stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

-   controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;

-      constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

-      desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;

-      organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli.

Centrul operaţional îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor în situaţii de urgenţă, la nivelul zonei de competenţă, pentru apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale şi pentru crearea unui climat de încredere şi siguranţă pentru cetăţeni; îndrumă activitatea pe linia organizării, pregătirii şi desfăşurării misiunilor/intervenţiilor operative.

Inspecţia de prevenire prin Serviciul de prevenire a incendiilor şi Serviciul de protecţie civilă coordonează, planifică, organizează, pregăteşte şi desfăşoară acţiuni de prevenire la instituţii publice, localităţi, construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici cu risc din judeţ în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.

Compartimentul avizare-autorizare asigură avizarea-autorizarea în domeniul securităţii la incendiu şi protecţiei civile prin realizarea controlului de stat prin activităţi de avizare, autorizare şi control tehnic de specialitate la proiectarea, executarea şi recepţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe teritoriul judeţului Harghita.

Compartimentul Pregătirea populaţiei se ocupă de planificarea, organizarea şi controlarea activităţilor de pregătire a structurilor managementului situaţiilor de urgenţă; desfăşoară activităţi de informare publică şi educare preventivă a populaţiei cu privire la tipurile de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă.

Compartimentul Informare şi relaţii publice coordonează activitatea de informare şi relaţii publice desfăşurată la nivelul unităţii, asigurând informarea populaţiei şi a mass-media în legătură cu activităţile şi misiunile inspectoratului.

Compartimentul de relaţii cu publicul coordonează activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă. Servicii publice furnizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita:

- emiterea acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice

- emiterea avizului de securitate la incendiu conform Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 (cazuri în care este solicitat: a) prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire;b) pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire; c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice);

- emiterea avizului de securitate la incendiu pentru locuinţe;

- emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu (cazuri în care este solicitată: a) după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi; b) pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006; c) în situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006; d) când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt:pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora; e) pentru construcţiile şi amenajările, precum şi în cazul dezvoltării, modernizării ori schimbării destinaţiei celor existente Ordin MAI nr. 3/2011; f) pentru construcţiile şi amenajările, puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu şi îndeplinesc nivelele de performanţă specifice securităţii la incendiu prevăzute în proiect Ordin MAI nr. 3 3/2011; g) pentru punctele de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare / depozitare; h) în cazul sistemelor, lucrărilor şi reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale; j) în cazul lucrărilor noi, modificărilor şi modernizărilor instalaţiilor de stingere cu apă, detectare,semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006; k) în cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţie comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2);

- emiterea avizului de protecţie civilă solicitat prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire, pentru categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, potrivit legii, prin Hotărârea de Guvern 560/2005, modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern 37/2006;

- emiterea autorizaţiei de protecţie civilă după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pentru categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, potrivit legii, prin H.G. 560/2005 modificată şi completată cu H.G.R. 37/2006;

-  avizarea planurilor de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private.
ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL