OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  08:45  Numar vizualizari:  11053

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Agenţia Naţională de cadastru şi publicitate imobiliară

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: TRUŢĂ SORIN NICOLAE

Date de contact:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita

Miercurea Ciuc

Str. Piaţa Libertăţii, Nr. 5, Camera 431

Telefon: 0266/313.611; 0266/371.018

Fax: 0266/313.611

e-mail: hr@ancpi.ro

Program cu publicul:  luni – vineri între orele 8:00 -16:00

Program de audienţe:

Director OCPI Harghita :

luni  între orele 10:00 – 12:00

joi între orele    13:00 – 16:00

Inginer şef:

vineri între orele 09:00 – 12:00

Registrator şef:

miercuri  între orele 09:00 – 12:00

Registrator BCPI Miercurea Ciuc:

miercuri între orele 10:00 – 12:00

- vineri între orele 10:00 - 12:00

Registrator coordonator BCPI Odorheiu Secuiesc:

miercuri între orele  08:00 – 10:00

Registrator coordonator BCPI  Gheorgheni:

-  joi între orele 10:00 – 12:00;

Registrator coordonator BCPI Topliţa:

luni între orele 09:00 – 11:00

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia, este instituţie a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie şi cartografie. Agenţia se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.

În subordinea Agenţiei funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale şi Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centru Naţional, ca instituţii publice cu personalitate juridică.

Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 7 / 1996  privind cadastru  şi publicitatea imobiliară, republicată,  având organizate în subordine 4 Birouri de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (BCPI) situate în Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa, cu următoarele date de contact:

1. BCPI  MIERCUREA CIUC

 Str. Piaţa Cetăţii, Nr. 1, camera 33

Telefon/fax :0266 310 045

3.  BCPI ODORHEIU SECUIESC

Str. Tompa Laszlo, Nr. 34/A

Telefon: 0266 212 063

2.  BCPI GHEORGHENI

 Str. Carpaţi, Nr. 7

Telefon: 0266 361 214

4. BCPI TOPLIŢA

Str. Sportivilor, Bl. B, Sc. 1; Ap 1

Telefon:  0266 341 062

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

-    înscrie imobilele în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;

-   asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;

-  înscrie alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;

-   înscrie radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

-  avizează tehnic, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de experţii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenţia Naţională şi de Ministerul Justiţiei;

-   avizează planul urbanistic general;

-   avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor;

-   autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice de cadastru;

-   organizează, coordonează şi execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

-   verifică periodic starea fizică a punctelor din reţelele de sprijin, conform normelor şi regulamentelor emise de Agenţia Naţională;

-   pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile;

-   furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor în vigoare;

-  avizează împreună cu instituţiile de specialitate de la nivelul judeţean şi local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinţă agricolă şi stabilirea reţelei de drumuri agricole;

-   îndrumă activitatea desfăşurată de serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură, constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

-   asigură evidenţa documentaţiilor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor şi a suprafeţelor aferente.


Servicii publice furnizate de către Oficiul Judeţean pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita

-  furnizarea datelor de cadastru, cartografie şi geodezie;

- asigurarea primei înregistrări în Cartea Funciară a imobilelor/unităţilor individuale

- asigurarea serviciilor de comasare / dezmembrare a proprietăţilor,

- intabularea/înscrierea provizorie în Cartea Funciară a proprietăţilor;

- asigurarea serviciilor de notare, rectificare şi actualizare informaţii  tehnice în Cartea Funciară;

- organizarea activităţii de consultare şi informare a publicului cu privire la activitatea desfăşurată;

- oferirea serviciilor de consultare a documentelor din arhiva Cărţii Funciare;

- eliberarea copiilor de pe certificatele din mapa de acte şi cărţi funciare;

- emiterea certificatelor de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură;

- eliberarea extraselor din planul cadastral pe ortofotoplan;

- eliberarea avizelor şi recepţiilor  pentru lucrările de măsurători terestre.

Servicii oferite on-line:

- la adresa www. ancpi.ro  pot fi accesate orice fel de informaţii legate de domeniul de activitate al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL