OFICIUL REGISTRUL COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  07:45  Numar vizualizari:  6740

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA

CONDUCĂTROUL INSTITUŢIEI: VÂLCAN VASILE

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

 B-dul. Timişoarei nr.24,

Cod poştal 530212
Tel.: 0266 / 311.606, 311.607
Fax: 0266 / 311.607
E-mail: orchr@hr.onrc.ro

Program cu publicul: Luni, miercuri şi vineri între orele 8:00 şi 15:00

                                      Marţi şi joi între orele 8:00 şi 16:00


Registrul Comerţului este organizat pe 2 niveluri : 

-        nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi care funcţionează pe lângă fiecare Tribunal;

-        nivel naţional reprezentat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ce funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este organizat în subordinea Ministerului Justiţiei ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie.

 Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt organizate în fiecare judeţ şi funcţionează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi nu au personalitate juridică.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are atribuţiile care ii revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la registrul comerţului, înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, la desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, la modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, precum şi cele stabilite prin alte acte normative cu incidenta în domeniul său de activitate .

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita se organizază în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă Tribunal Harghita.

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

-          înregistrarea tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare, precum şi a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţii economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritorială a judeţului;

-          obţinerea acordurilor Secretariatului General al Guvernului/Prefectului privind folosirea denumirii firmei în cazurile prevăzute de lege, precum şi a altor avize conform legii;

-          ţinerea evidenţei datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, precum şi arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora, ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul social/sediul profesional pe raza judeţului;

-          realizarea publicităţii legale a înregistrărilor, prin asigurarea opozabilităţii faţă de terţi a datelor şi actelor înregistrate,  de la data efectuării lor, ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii. În acest scop, dacă legea nu prevede altfel, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale intermediază, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a înregistrărilor şi actelor în Monitorul Oficial al României.

-          transmiterea datelor în vederea înregistrării fiscale a contribuabililor şi obţinerii codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a informaţiilor din cazierul fiscal, în condiţiile legii;

-          eliberarea de certificate constatatoare, anexă la certificatul de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni, după caz, în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigurarea transmiterii acestora către autorităţile publice competente;

-          urmărirea cu responsabilitate a aplicării unitare de către personalul din subordine, a legislaţiei în vigoare în materia înregistrării în registrul comerţului a înmatriculării şi modificării actelor constitutive ale tuturor persoanelor juridice şi fizice înregistrate în registrul comerţului, ;

-        asigurarea cu responsabilitate a existenţei condiţiilor necesare efectuării transmiterii automate, în format electronic, în mod continuu, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a tuturor înregistrărilor efectuate în registrul teritorial al comerţului;

-        asigurarea cu responsabilitate a condiţiilor şi implementării aplicaţiilor la nivel teritorial a aplicaţiilor informatice realizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a tuturor programelor realizate de acesta, precum registratura, condica de încheieri a judecătorului delegat/rezoluţii a directorului, condica de opoziţii, recursuri şi plângeri, catalogul firmelor şi a emblemelor, precum şi orice alte evidenţe;

-        întocmirea, conform legii, a notelor de calcul şi încasarea taxelor şi tarifelor aferente operaţiunilor efectuate în registrul comerţului, de către personalul din subordine, precum şi de colectarea altor sume prevăzute de legislaţia în vigoare în competenţa oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;

-        dispunerea şi urmărirea efectuării acţiunilor de dizolvare judiciară a persoanelor juridice, în baza împuternicirii date în acest sens de directorul general, potrivit legii;

-        soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor formulate la adresa personalului din subordine şi în legătură cu activitatea specifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal. Orice sesizare sau reclamaţie este comunicată în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în termen de 24 de ore, însoţită de măsurile propuse/dispuse. Răspund de rezolvarea în termen legal a cererilor cu care sunt sesizaţi din partea terţilor şi de personalul din subordine şi de ţinerea registrului de petiţii şi reclamaţii pentru oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul Harghita;

-        asigurarea serviciilor de asistenţă acordate solicitanţilor în condiţiile legii, anterior depunerii cererilor de înregistrare;

-        emiterea deciziilor şi/sau dispoziţiilor de serviciu necesare desfăşurării activităţii proprii, conform competenţelor proprii.


Servicii publice furnizate de către

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita:

Verificarea, la cerere şi contra cost a existenţei unei firme:

-        întocmirea şi eliberarea raportului restrâns despre o firmă, cuprinzând:denumirea, adresa, numărul de telefon şi fax, forma juridică, codul unic de înregistrare, numărul de ordine din registrul comerţului;

-        întocmirea şi eliberarea raport extins despre o firmă cuprinzând pe lângă datele de identificare şi următoarele date:obiect de activitate, tip de capital, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori, participarea străină la capital, fondul de comerţ, filiale /sucursale ;

-        întocmirea şi eliberarea raportului istoric al  unei firme;

-        informaţii din bilanţurile contabile anuale depuse la oficiile registrului comerţului;

-        înmatricularea, menţionarea, radierea de firme pe diferite perioade şi zone geografice;

-        emiterea, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a extrasului de registru privind starea persoanei juridice referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activităţii;

-        eliberarea certificatelor constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului;

-        eliberarea certificatelor constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor comerciale în nume colectiv, societăţilor comerciale in comandita simpla si societăţilor comerciale cu răspundere limitata, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

-        eliberarea de copii certificate de pe înscrisurile care atestă înregistrarea în registrul comerţului, de pe cererile şi documentele depuse în susţinerea acestora;

-        eliberarea de copii certificate de pe actele publicate şi informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL