Sistemul de Soluționare a Problemelor (S.I.S.O.P.)

Proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar", cod SMIS 32862

Fundamentarea necesităţii implementării proiectului

Proiectul cod SMIS 32862 a fost co-finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European (Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice", Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale"; Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.").

Prin intermediul proiectului MAI şi-a propus să contribuie, în mod direct, la realizarea obiectivului fundamental asumat de Guvernul României, prin Programul de guvernare 2009 – 2012, cu privire la consolidarea rolului şi statutului României în UE ca stat activ şi implicat, capabil sã îşi promoveze interesele în strânsã cooperare cu partenerii săi europeni, având în vedere faptul că este cel de-al şaptelea stat membru UE, ca număr al populaţiei.

Proiectul şi-a propus dezvoltarea aplicării, în cadrul MAI, a principiului formării permanente prin învăţarea pe tot parcursul carierei, conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030", adoptată în şedinţa de guvern din 19 noiembrie 2008. Proiectul a vizat astfel, în mod direct, realizarea obiectivelor asumate de Guvernul României cu privire la consolidarea rolului şi statutului României în UE ca stat activ şi implicat, capabil să îşi promoveze interesele în strânsă cooperare cu partenerii europeni. 

De asemenea, proiectul şi-a propus să contribuie la realizarea prevederilor „Programului Naţional de Reforme", elaborat de către Guvernul României care se referă la îmbunătăţirea capacităţii administrative", deoarece, prin acţiunile sale, proiectul a vizat: îmbunătăţirea sistemului de luare a deciziilor privind poziţiile MAI promovate în structurile europene de decizie; întărirea capacităţii ministerului de a elabora studii de impact adecvate şi aprofundate privind proiectele de politici şi acte normative europene; aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislaţiei europene; elaborarea şi implementarea unui sistem de indicatori de monitorizare a activităţilor de punere în aplicare a po liticilor şi legislaţiei europene.

La momentul scrierii proiectului, în urma unei evaluări interne, s-a constatat că există deficienţe în ceea ce priveşte capacitatea instituţională a MAI de a participa activ la procesul european de decizie, de a gestiona dosarele europene, de a transpune corect şi de a aplica în mod corespunzător acquis-ul comunitar.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 34 de luni şi a avut ca obiectiv general creşterea capacităţii instituţionale a MAI de a participa activ la procesul de decizie privind adoptarea politicilor şi legislaţiei europene şi creşterea responsabilizării personalului MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi al aplicării acquis-ului comunitar.

Obiective

  • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului MAI, implicat în elaborarea şi adoptarea actelor normative europene, în transpunerea şi implementarea lor în sistemul naţional de drept, în monitorizarea şi controlul respectării acquis-ului UE prin organizarea unui program de formare.
  • Îmbunătăţirea următoarelor activităţi: diseminarea informaţiilor primite de la Uniunea Europeană; evaluarea impactului proiectelor actelor legislative europene; elaborarea mandatelor şi reprezentarea MAI în structurile europene de decizie; transpunerea legislaţiei europene în sistemul naţional de drept. În acest scop, vor fi elaborate trei ghiduri de proceduri;
  • Prevenirea şi soluţionarea problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului comunitar de către autorităţile publice locale prin instituirea unui sistem de lucru în reţea, „Sistemul de Soluţionare a Problemelor" (SISOP), care să asigure interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii, asociaţii, etc. şi îmbunătăţirea controlului de legalitate, exercitat de către prefecţi, asupra conformităţii cu acquis-ul comunitar a actelor normative elaborate de către autorităţile publice locale.


Informaţii utile

a. drepturile cetățenilor români ca cetăţeni UE

b. consultanţă juridică în raport de prevederile  legislaţiei UE

c. încălcarea dreptului european de către o autoritate publică a unui  alt stat membru UE

d. căutare legislaţie europeană

e. manuale

  • Manual Directiva Servicii http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_ro.pdf
  • Ghid SISOP - „Ghidul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului de Soluţionare a Problemelor (SISOP)"
  • Modulul 1 „Familiarizarea cu instituțiile europene și a categoriilor de decizii adaptate în cadrul Uniunii Europene și cunoașterea problematicii europene și a politicilor europene prin comparație cu realitatea românească"
  • Modulul 2 „Înțelegerea procesului de decizie comunitară și a modalităților de participare activă la proces"
  • Modulul 3 "Dezvoltarea competențelor personalului implicat în activitatea de transpunere și de punere în aplicare a acquis-ului comunitar"Documente atasate
Pliant SISOP, Descarcari: 4
ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL