Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020
Categorie:   Programe de finanțare 2014-2020  
Data:  9.10.2017  Ora:  15:53  Numar vizualizari:  688

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020.

POIM este al doilea program ca mărime din UE, cel mai complex din România pe aceasta perioadă de programare, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu şi energie. Programul finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

Axa prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul

Potențiali beneficiari: administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii.

Potențiali beneficiari: administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii;parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari; Ministerul Transporturilor; alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului.

Potențiali beneficiari:administratorii canalelor navigabile şi administratorii porturilor maritime şi fluviale, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii; parteneriate cu alţi potenţiali beneficiari; Ministerul Transporturilor.

Obiectivul Specific 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Potențiali  beneficiari: METROREX

Axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Potențiali beneficiari: administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii.

Potențiali beneficiari: administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii.

Potențiali beneficiari: administratorii infrastructurii aeroportuare.

Potențiali beneficiari: administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile; autorităţile publice locale.

Potențiali beneficiari: administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte instituţii publice); autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor/ infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane; Poliția rutieră și Poliția Transporturi, individual sau în parteneriat sau cu aplicantul pentru proiectele de siguranţă şi securitate.

Potențiali beneficiari: Ministerul Transporturilor.

Potențiali beneficiari: autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF); administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes naţional; Ministerul Transporturilor; alte categorii de beneficiari relevante.

Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor:

Potențiali beneficiari: Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti.

Potențiali beneficiari: Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă Pentru investițiile aferente Municipiului București, beneficiarul proiectului va fi Primăria Municipiului București. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile vizând îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape și a apei potabile, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, şi prin Ministerul Sănătăţii

Axa prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric:

Potențiali beneficiari: MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/; institute de cercetare; Universităţi; ONG-uri; Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate; autorități ale administrației publice centrale/locale; Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale.

 

Potențiali beneficiari:Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Potențiali beneficiari: autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului.

Axa prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Potențiali beneficiari: Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţiile Bazinale de Apă / instituţie desemnată să implementeze şi să monitorizeze PMRI; alte organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscului de inundaţii (ex. Administrația Națională de Meteorologie) sau alte riscuri identificate pe baza evaluării naţionale (după ce rezultatele acesteia vor fi disponibile); parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în prevenirea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural.

Potențiali beneficiari: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile din subordine, precum şi alte instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice (ex. ARSVOM pentru accidentele pe mare și intervenții în caz de poluare), acestea depunând proiectele în parteneriat cu IGSU, ca responsabil la nivel național privind managementul situațiilor de urgență (ca lider sau junior).

Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon:

Potențiali beneficiari: Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz; societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.     

Potențiali beneficiari: societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

          Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor - apel lansat

Potențiali beneficiari: operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

Potențiali beneficiari: societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) (codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an

       Axa prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate:

Potențiali beneficiari: autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale)

Ordin 2886/07.12.2016 pentru modificarea Ghidului solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de termoficare

Axa prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale:

Obiectivele specifice 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Potențiali beneficiari: Transelectrica

Obiectivele specifice 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Potențiali beneficiari: TransgazABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL