SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MIERCUREA CIUC
Categorie:   Instituţii publice  
Data:  20.03.2013  Ora:  06:30  Numar vizualizari:  4342

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Administraţia Naţională “Apele Romane”

Administraţia Bazinală de Apa Olt Râmnicu Vâlcea

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR HARGHITA

CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI: MIKLÓS GÉZA

Date de contact:

Miercurea Ciuc,

Strada Progresului, nr.16,

Cod poştal 530 211,

Telefon: 0266 - 372 004

Fax: 0266 - 315 677

Email: dispecerat.hr@dao.rowater.rolevente.mihaly@dao.rowater.ro

web:  http://www.rowater.ro/daolt/sgaharghita

web: www.gnm.ro

Programul cu publicul: zilnic între orele 8 :00 la 16 :30;

                                      marţi între orele 8 :00 la 18 :00 şi vineri între orele 08 :00 la 14 :00

            Administraţia Naţională ,,Apele Române” este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, având ca scop cunoaşterea, protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum şi administrarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor - cu statut de regie autonomă de interes public naţional şi care funcţionează în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului numărul 107/2002, cu modificările şi completările ulterioare..

Administraţia Naţională ,,Apele Române”  este persoana juridică română care se află sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza reglementărilor în vigoare.

            Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în structura sa 11 administraţii bazinale de apă, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, Institutul Naţional de Hidrologie şi de Gospodărire a Apelor.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita este unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Direcţia Apelor Olt cu sediul în Râmnicu - Vâlcea. Administraţia Bazinală de Apă Olt, operator unic la nivel de bazin hidrografic, în exercitarea funcţiilor sale de serviciu public în domeniul gospodăririi şi valorificării resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, are în administrare bazinului hidrografic al râului Olt şi are în componenţa sa alături de Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, încă 5 subunitaţi: Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna.

             Principalele atribuţii ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Harghita se axează pe conservarea şi protecţia resurselor de apă, alocarea şi utilizarea optimă a resurselor de apă, cunoaşterea permanentă a resurselor, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă, gospodărirea durabilă a resurselor de apă, folosirea raţională şi protecţia calităţii apelor, prevenirea si apărarea împotriva inundaţiilor şi a poluărilor accidentale precum şi conştientizarea populaţiei privind protecţia resurselor de apă.


Servicii publice furnizate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita:

-          emiterea avizului de gospodărire al apelor conform Ordinul 662/2006 pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, anexa 1a şi anexa 1 c 2. Avizul de gospodărire a apelor se emite în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii documentaţiei sau a ultimei completări solicitate;

-          transferul avizului de gospodărire a apelor la un alt beneficiar sau titular de investiţie în condiţiile în care din analiza efectuată de emitent la faţa locului rezultă că lucrările şi măsurile propuse şi respectiv cele realizate nu s-au modificat, se poate face în baza unei solicitări de transfer, completată conform anexei nr. 1.e.1, adresată emitentului avizului de gospodărire a apelor care face obiectul transferului şi se consideră efectuat începând cu data expedierii către fostul şi actualul beneficiar al adresei de confirmare a transferului. În solicitare se va preciza stadiul de execuţie al lucrărilor în momentul preluării de către celălalt beneficiar;

-          emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru activităţile prevăzute în lista din anexa 1a şi anexa 1 d 2 Ordinul 662/2006. Persoanele fizice sau juridice care doresc să obţină o autorizaţie de gospodărire a apelor sau vor să o modifice trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 1.d.1  din Ordinul 662/2006, însoţit de documentaţia tehnică specifică.

-          Cererea de autorizare va fi însoţită de următoarele acte: a) avizul de gospodărire a apelor emis la documentaţia tehnică care a stat la baza executării lucrărilor de investiţii pentru care se cere autorizarea şi, după caz, acordul de funcţionare în siguranţă, emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale în cazul lucrărilor care s-au executat la baraje, pentru retenţii permanente sau nepermanente de apă, a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale depuse prin hidromecanizare şi a lucrărilor hidrotehnice speciale; în cazul revizuirii sau modificării autorizaţiei, se va prezenta şi autorizaţia de gospodărire a apelor în baza căreia a funcţionat până la data solicitării, însoţită de autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă în cazul lucrărilor menţionate mai sus;b) programul de etapizare elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, în cazul folosinţelor de apă care nu sunt echipate cu instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate şi/sau evacuate, precum şi a celor care nu sunt dotate cu staţii sau instalaţii de epurare ori instalaţiile existente necesită completări, extinderi, retehnologizări sau optimizări funcţionale: c) schema generală a lucrărilor, construcţiilor, instalaţiilor sau a folosinţei de apă pentru care se solicită autorizaţia, cu prezentarea principalilor parametri constructivi şi funcţionali, inclusiv încadrarea în ansamblu a folosinţei de apă;d) regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere, întocmit conform prevederilor legale;e) acceptul deţinătorilor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, după caz; f) planul de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, după caz; g) alte documente necesare, după caz.ABONARE
NEWSLETTER
Nume
E-mail
 
Trimite

PROGRAMUL SISOP

SISOP

PETIŢIE ONLINE

petitie_60
AVEŢI O NEMULŢUMIRE?
CLICK AICI
pentru PETIŢIE!

SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE

red_phone_47
SESIZAŢI FAPTE DE CORUPŢIE ALE PERSONALULUI MAI
0800-806-806

ACCESAŢI SITE-UL
PREFECTURII

mobil_153

ŞI PE TELEFONUL MOBIL